Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Jak biegli sądowi badają sprawę wypadków?- Advoco Warszawa
opinia biegłego- samochód stoi w nocy w poprzek drogi obok osoba

Jak biegli sądowi badają sprawę wypadków?- Advoco Warszawa

Z naszego doświadczenia w odzyskiwaniu ubezpieczeń wynika, że już na etapie postępowania przygotowawczego, organy prowadzące postępowanie decydują się skorzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę w danym zakresie w celu ustalenia przyczyn i konsekwencji danego wypadku.

Trwa postępowanie przygotowawcze – co to znaczy ?

Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone przez Policję lub Prokuraturę w celu wyjaśnienia, czy określony czyn jest przestępstwem. W ramach tego postępowania odpowiedni organ dopuszcza dowód z opinii biegłego, który po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, stanem zdrowia pokrzywdzonego oraz pełnymi aktami postępowania wydaje opinię.

Opinia biegłego w postępowaniu przygotowawczym

Celem dopuszczenia dowodu z opinii biegłego w toku postępowania przygotowawczego będzie precyzyjne ustalenie uszczerbku na zdrowiu jakiego doznał pokrzywdzony, a w konsekwencji ustalenie, czy czyn jakiego dopuścił się podejrzany zakwalifikowany będzie jako przestępstwo, czy też zostanie uznane jako wykroczenie.

Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze po uzyskaniu informacji, iż pokrzywdzony nie odniósł poważnych obrażeń – to znaczy takich trwających powyżej 7 dni – umarza postępowanie, kwalifikując je jako kolizję, czyli wykroczenie.

Kolizja jest przestępstwem prywatnoskargowym, zatem pokrzywdzony może wystąpić samodzielnie do Sądu z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko sprawcy zdarzenia.

Gdy obrażenia są poważniejsze- wystąpienie z aktem oskarżenia

Jeżeli jednak obrażenia ciała pokrzywdzonego powodują naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powyżej 7 dni, organy procesowe zobowiązane są z urzędu wystąpić przeciwko sprawcy z aktem oskarżenia do Sądu. Dlatego, z punktu widzenia i pokrzywdzonego i sprawcy istotne jest ustalenie stopnia uszczerbku na zdrowiu jakiego doznał pokrzywdzony.

Opinia biegłego sądowego od wypadków drogowych – sprawa w sądzie karnym

W przypadku spraw toczących się przed Sądem karnym opinia biegłego specjalizującego się w rekonstrukcji wypadków drogowych z zakresu techniki jazdy bywa niezbędna, aby na przykład ustalić czy sprawca zdarzenia zachował się prawidłowo, czy jego technika jazdy była właściwa, a w końcu, czy i w jakim procencie pokrzywdzony przyczynił się do powstania szkody. Biegły w swojej opinii uwzględnia wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na przyczyny, przebieg oraz skutki, takie jak warunki atmosferyczne, stan techniczny pojazdu, zachowanie uczestników wypadku, powstałe uszkodzenia pojazdów. Biegły sporządza opinię przede wszystkim na podstawie akt postępowania, zeznań uczestników czy świadków, ale także może, a w niektórych sytuacjach powinien dokonać oględzin miejsca zdarzenia i na podstawie zebranych materiałów sporządzić komputerową rekonstrukcję zdarzenia, która pozwoli wykonać przestrzenną wizualizację odtworzonego przebiegu wypadku. Aby prawidłowo sporządzić rekonstrukcję niezbędne jest poprawne przeprowadzenie czynności bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Wykonanie dokładnych pomiarów czy zdjęć umożliwi biegłemu sporządzenie pełnej, wartościowej opinii.

Oględziny miejsca zdarzenia

Oględziny pozwalają Sądowi bądź organom prowadzącym postępowanie zapoznać się z topografią i warunkami oraz cechami charakterystycznymi miejsca zdarzenia czy przedmiotu, na przykład pojazdu. Oględziny przeprowadza się przed wizją lokalną i ich celem jest wykrycie nowych, nieznanych dotąd informacji.

Wizja lokalna- wyjaśnienie sprzeczności

Wizja lokalna ma na celu sprecyzowanie i uzupełnienie dotychczas zebranych informacji lub usunięcie czy wyjaśnienie powstałych sprzeczności. Przedmiotem wizji mogą być miejsca, rzeczy i osoby. Wizje lokalną przeprowadza się z udziałem podejrzanego, świadków lub biegłych. Wizja lokalna pozwala także na weryfikację i analizę odebranych uprzednio zeznań świadków. Co bardzo istotne, kryminalistyczna rekonstrukcja wypadku, opierając się na śladach powstałych w wyniku zdarzenia, jest w znacznym stopniu uzależniona od liczby oraz jakości zebranych wcześniej dowodów materialnych. Jeżeli dowody te są słabe – na przykład dlatego, że ślady hamowania zmyła burza – lub też nie było świadków zdarzenia, opinia nie będzie odpowiednio umocowana. Wizja powinna być traktowana jako uzupełnienie oględzin miejsca zdarzenia i pełnić rolę weryfikacyjną zebranych dowodów.

Opinia biegłego sądowego – sprawa w sądzie cywilnym

Podobnie sytuacja wygląda w procesie cywilnym o odszkodowanie, jednakże tutaj najczęstszym powodem wykorzystania dowodu z opinii biegłego jest wskazanie stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Biegły zapoznaje się także z aktami postępowania, zeznaniami świadków czy stron, ale przede wszystkim dokonuje badania poszkodowanego. Biegły posiadający fachową wiedzę i doświadczenie będzie w stanie w sposób najbardziej obiektywny ocenić aktualny stan zdrowia poszkodowanego, konsekwencje przebytego wypadku, a także perspektywy na przyszłość. Ponadto określa się stan psychiczny poszkodowanego, czyli w jaki sposób wypadek wpłynął na jego życie.

Opinia biegłego- sporządzenie dokumentu opinii

Biegły sporządza opinię na podstawie akt sprawy, w tym protokołu oględzin i szkiców, protokołów badań pojazdu oraz protokołów przesłuchań. Po sporządzeniu opinii biegły przesyła ją do Sądu, który następnie przekazuje ją do poszkodowanego. W praktyce Sąd najczęściej zobowiązuje poszkodowanego do złożenia ewentualnych zastrzeżeń do wydanej przez biegłego opinii w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zakwestionowanie opinii biegłego

Sformułowanie trafnych zastrzeżeń i prawidłowa odpowiedź na niekorzystną, niepełną, niejasną opinię są niezwykle istotne, bowiem bez zakwestionowania opinii Sąd może uznać, iż wszelkie wnioski w niej zawarte są prawidłowe i na ich wyda niekorzystny wyrok. Dlatego też warto na tym etapie zapytać specjalisty czy opinia jest dla nas korzystna. Jeżeli „na pierwszy rzut oka” nie jest odpowiednia, szukamy możliwości jej podważenia.

Opinia uzupełniająca

Po zakwestionowaniu opinii każda osoba, której interesy zostały z tego powodu naruszone, może wnosić o wydanie opinii uzupełniającej celem rozwiania wszelkich wątpliwości. Może zrobić to również w sytuacji, z której będzie wynikało, że opinia biegłego jest stronnicza, a następnie wnosić o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego.

Rekonstrukcja wypadków

Nierzadko opinie dotyczące rekonstrukcji wypadków wydaje biegły, który nie był na miejscu zdarzenia. Nawet, jeżeli posiada on specjalistyczną wiedzę i zachowuje należytą staranność, często nie będzie w stanie wejść w „skórę” sprawcy czy pokrzywdzonego, a w efekcie opisać zdarzenie z takiej perspektywy, jaką posiadają strony wypadku.

Czas sporządzenia opinii

Czas sporządzenia opinii różni się w zależności od zawiłości sprawy, obszerności zgromadzonego materiału dowodowego czy konieczności przeprowadzenia dodatkowych oględzin. W zależności od konkretnej sprawy, biegli mogą specjalizować się w różnych dziedzinach. W praktyce oznacza to, że w wydaniu opinii może brać udział także biegły z zakresu medycyny sądowej, biologii lub metaloznawstwa. Czas wykonania opinii nie został ustawowo określony i może trwać nawet do kilku miesięcy. Zazwyczaj najdłużej trwa oczekiwanie na biegłego, który będzie wykonywał opinię – szczególnie jeżeli biegły specjalizuje się w rzadko spotykanej i wąskiej dziedzinie.

Opinia prywatna: czy warto jej zasięgać?

Opinia prywatna to opinia wykonywana na nasze zlecenie lub drugiej strony procesowej, nie zaś Sądu. Największą jej wadą i jednocześnie zaletą jest to, że nie stanowi ona dowodu w rozumieniu przepisów postępowania cywilnego. Wykonanie opinii na zlecenie jednej ze stron i samodzielne sfinansowanie jej wykonania mogłoby budzić wątpliwości co do bezstronności biegłego. Jednakże jeszcze przed wytoczeniem powództwa, opinia ta może powstrzymać potencjalnego powoda przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego lub skłonić przyszłego pozwanego do pozasądowego rozwiązania sporu. Z drugiej strony, jest ona często niezbędna do prawidłowego określenia przedmiotu sporu, i konsekwencji wypadku.

Dochodzenie odszkodowania z kancelarią Advoco

Opinia biegłego ma duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia, a brak ewentualnej reakcji na zawarte w niej wnioski może zamknąć dalszą drogę do dochodzenia odszkodowania.

Chcesz uzyskać odszkodowanie po wypadku?

Zadzwoń!

Advoco to doświadczeni prawnicy wyspecjalizowani w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień po wypadkach.

Zapraszamy.

5 komentarzy odnośnie “Jak biegli sądowi badają sprawę wypadków?- Advoco Warszawa

  1. Dwa lata temu miałem spory wypadek i była to trudna sprawa. Dobrze, że istnieje taki poradnik, inne osoby w podobnej sytuacji do mojej na pewno na tym skorzystają.

  2. Zginął mój Bratanek jechał motorem facet włącza się do ruchu cofa autem miał po prawej stronie stojące auta cofając nie ustompił pierszenstwa prosta droga osiedlowa chłopak zginął na miejscu Miasto Zabrze 2 Lata temu sprawca twierdzi ze wjezdzał na parking skrecając w lewo bratanek jechał w jego kierunku widząc go nie ustompił tez pierszenstwa zaznacząm dziki parking pod drzewami Winę przypisano temu co zginął SPRAWA ŚMIERDZI Z DALEKA RODZINIE WMÓWIONO ZE TO WINA ICH SYNA JECHAŁ NIE OSTROŻNIE NIE BYŁO ŚWIADKÓW ZDAŻENIA SPRAWCA ZEZNAJE JAK MU WYGODNIE by nie ponieść konsekwencji za wypadek śmiertelny Proszę p pomoc i informacje co mogę zrobić by prawda wyszła na jaw do ilu lat można żądać wizji lokalnej z wypadku itp

  3. Witam, jestem osobą poszkodowaną, brałam udział w kolizji drogowej, biegły sądowy wydał opinie w której uważa że wyłączna wina stoi po stronie oskarżonego, ten ma adwokata któremu udało się na ostatniej rozprawie prosić o wydanie opinii innego biegłego, chociaż według mnie ta jest naprawdę opszerna i poparta dowodami, nie podoba mi się sędzia która na wszystko przytakuje drugiej stronie , zwykła kolizja drogowa, a sprawa jest przeciągana, oskarżonemu nie podoba się opinia biegłego na moją korzyść gdyż ów biegły jest byłym policjantem, a według jego adwokata połowa policji w naszym kraju jest skorumpowana, nie złożyłam na początku odpowiedniego pisma aby być oskarżycielem posiłkowym, jestem stroną w postępowaniu, co mogę zrobić w takiej sytuacji?

    1. To że stronie przeciwnej nie podoba się, iż opinia jest dla Pani korzystna i adwokat strony przeciwnej stara się ją podważyć, jest sprawą naturalną w sporze sądowym. Jeżeli nie została Pani oskarżycielem posiłkowym, to musi Pani opierać się na posiadanych dokumentach. Nawet bez statusu oskarżyciela posiłkowego ma Pani przecież dostęp do opinii biegłych, na których w głównej mierze będzie opierać się wyrokowanie sądu. Zatem jeżeli opinia jest korzystna to może Pani spać spokojnie. Jeżeli jednak ma Pani podstawy do niepokoju, to proponuję skorzystać z porady prawnika specjalizującego się w odszkodowaniach samochodowych. Po analizie posiadanej przez Panią dokumentacji, będzie umiał podpowiedzieć co należy zrobić, aby poprawić Pani sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *