Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » kancelaria odszkodowawcza, prawnik » Jak uzyskać dostęp do dokumentów po wypadku?
jak uzyskać dokumenty po wypadku

Jak uzyskać dostęp do dokumentów po wypadku?

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną, której dotyczy prowadzona sprawa, masz dostęp do  dokumentów po wypadku, niezależnie od tego, w jakiej instytucji się one znajdują. Ponadto, wgląd do dokumentacji przysługuje także innym osobom, jeżeli je do tego upoważniłeś lub mają do tego prawo na mocy przepisów.

Jak uzyskać dostęp do dokumentów z Policji, Prokuratury lub sądu?

Wgląd do dokumentów można uzyskać, bez znaczenia, na jakim etapie jest obecnie postępowanie powypadkowe. Jeżeli jest ono na etapie postępowania przygotowawczego, można uzyskać wgląd do dokumentów, po wcześniejszym skontaktowaniu się z  Policją/Prokuraturą. Wgląd do dokumentów jest także możliwy, jeżeli dokumenty trafiły do Sądu. Przepisy Kodeksu Postępowania Karnego w art. 156 w § 1 wskazują, że stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej oraz daje możność sporządzenia z nich odpisów lub kopii. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom.

Dostęp do akt sprawy- sprawa w sądzie cywilnym o odszkodowanie

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku sprawy cywilnej w sądzie. Zgodnie z art. 9 § Kodeksu Postępowania Cywilnego, strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. 

Jak uzyskać dokumentację medyczną ze szpitala?

Jeżeli w związku z wypadkiem zachodziła konieczność pobytu w szpitalu, możliwe jest uzyskanie kserokopii dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia, lub uzyskania do niej wglądu. W tym celu, należy złożyć wniosek o wgląd do dokumentów lub o wydanie kopii dokumentacji. Wniosek taki można złożyć ustnie lub pisemnie w szpitalu, w którym znajdują się dokumenty. W tym przypadku, dokumentację medyczną wydaje się na żądanie osoby uprawnionej. Może to być osoba będąca pacjentem lub osoba przez nią upoważniona.

Czytaj więcej: Jak wnioskować o dokumentację medyczną ze szpitala?

Jak uzyskać dokumenty z ZUS?

Zasady udostępnienia dokumentów przez ZUS są uregulowane przez ogólne przepisy postępowania administracyjnego, czyli dotyczą także innych instytucji, które mogą być w posiadaniu dokumentów powypadkowych. Artykuł 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego określa jasno, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania powypadkowego w ZUS.

Odszkodowanie z ZUS – wskazanie powodu w jakim chcemy przeglądać dokumenty?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może wymagać wskazywania powodów, dla których chcemy przejrzeć akta. Jako osoba, której dotyczy sprawa, mamy prawo przeglądać akta bez wskazywania, do czego jest nam to potrzebne. Inaczej wygląda sytuacja, gdy potrzebujemy odpisów lub kopii akt sprawy albo żądamy ich uwierzytelnienia. W takiej sytuacji trzeba wykazać „ważny interes”, do czego potrzebne nam są takie kopie, takim „ważnym interesem” może być np. iż potrzebujemy przedstawić dokumenty ubezpieczycielowi.

Jak uzyskać dokumenty od pracodawcy?

W sytuacji, w której doszło do wypadku podczas wykonywania pracy i wszystkie dokumenty związane z wypadkiem znajdują się u pracodawcy, na wniosek osoby poszkodowanej muszą być one udostępnione. Osobą uprawnioną będzie poszkodowany pracownik, którego dotyczą dokumenty, ale mogą być to też inne osoby upoważnione do wglądu do dokumentów.

Jak uzyskać dokumenty od ubezpieczyciela po wypadku?

Prawo do wglądu do dokumentów po wypadku przysługuje nam także, jeżeli dokumenty dotyczące naszego wypadku znajdują się u ubezpieczyciela. Wniosek o wgląd do akt szkody może złożyć każda uprawniona osoba, czyli ubezpieczony, poszkodowany, uposażony, ale także inne osoby, np. pracodawca, który ubezpiecza pracownika albo rodzic ubezpieczający swoje dziecko. Taki wniosek składa się zazwyczaj mailem lub listem poleconym.

Dostęp do dokumentów po śmierci osoby bliskiej w wypadku

W przypadku postępowania Policji/Prokuratury dostęp do dokumentów będą mieli spadkobiercy zmarłej osoby. Aby osoby te mogły uzyskać dostęp do akt muszą przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające dziedziczenie. W przypadku sprawy karnej, zgoda na wgląd do akt może zostać uzyskana także przez osobę trzecią, jeżeli prezes sądu wyrazi na to zgodę.

W sytuacji, gdy dokumenty dotyczące osoby zmarłej znajdują się u ubezpieczyciela, dostęp do nich będzie miała każda uprawniona osoba.

Jak uzyskać dokumenty ze szpitala

W odniesieniu do dokumentacji medycznej znajdującej się w szpitalu, to zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Istnieją jednak wyjątki, gdy taki sprzeciw nie będzie brany pod uwagę, a mianowicie:

  • w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta lub
  • dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Jak pozyskać dokumenty od pracodawcy lub w ZUS

W pozostałych przypadkach, czyli gdy dokumenty znajdują się u pracodawcy lub w ZUS-ie, przeglądać je będą mogli spadkobiercy zmarłego lub inne upoważnione osoby.

Przeglądanie i wykonywanie kopii akt

W każdym z wymienionych wyżej przypadków, po uzyskaniu zgody i wyznaczeniu terminu, możemy przeglądać akta oraz zrobić ich zdjęcia (np. telefonem). Pamiętać należy jednak, że jeżeli chcielibyśmy uzyskać kserokopię akt albo ich uwierzytelnione odpisy, może się to wiązać z dodatkowymi opłatami.

 

Jeżeli nie wiesz jak uzyskać dokumenty z instytucji po wypadku?

Zadzwoń!

Wielokrotnie pozyskiwaliśmy dokumenty naszych klientów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *