Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych w Internecie

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie-przykłady

W praktyce naszej  kancelarii odszkodowawczej najczęściej spotykamy się z zachowaniami naruszającymi dobra osobiste naszych klientów polegającymi na zamieszczaniu nieprawdziwych, wulgarnych czy poniżających wpisów na portalach społecznościowych. Zdarzają się także kłamliwe opinie próbujące zdyskredytować konkurencyjne przedsiębiorstwo.

Kolejnym często spotykanym zjawiskiem w Internecie jest umieszczanie kompromitujących zdjęć bądź filmów, w których główną rolę odgrywa były partner/partnerka. Chęć zemsty czy uprzykrzenia życia ogranicza rozsądne myślenie sprawcy. Takie działanie może negatywnie wpłynąć na psychikę osoby, której wizerunek został udostępniony w Internecie. Ważne jest zatem, aby reakcja na takie działanie była natychmiastowa. Wówczas szkody w zakresie strat moralnych będą możliwie najmniejsze.

Dowody na naruszenie dóbr osobistych w Internecie

Posiadanie odpowiednich dowodów jest niezbędne do wykazania przed sądem naruszenia dóbr osobistych, a w konsekwencji do ukarania sprawcy i otrzymania odszkodowania. Dowodami mogą być np. zrzuty ekranu, wydrukowane strony czy potwierdzenie umieszczonej treści od administratora portalu. Są to rozwiązania najprostsze, jednak nie najlepsze.

Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia dowodu jest uzyskanie notarialnego potwierdzenia. Notariusz otwiera stronę na swoim komputerze, drukuje ją, a następnie sporządza protokół z dokonanych czynności. Poświadczony wydruk strony internetowej będzie stanowił formalny dokument, którego posiadanie będzie niezwykle istotne w trakcie trwania postępowania sądowego.

Naruszono moje dobra osobiste w Internecie – gdzie zgłosić?

Jeżeli jest Internecie materiał, który narusza Twoje dobra osobiste możesz:

– spróbować skontaktować się z autorem wpisu i zażądać jego niezwłocznego usunięcia;

– jeżeli powyższe nie przyniesie skutku, możesz skontaktować się z administratorem portalu, na którym wpis się znajduje i także zażądać jego usunięcia;

– jeżeli oba powyższe sposoby nie przyniosą rezultatu, możesz skorzystać z pomocy Policji lub wystąpić na drogę postępowania karnego.

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie- identyfikacja autora

Najczęściej wpisy w Internecie pojawiają się pod nickami utrudniającymi ustalenie prawdziwych danych autora. Takie działania przewidział już ustawodawca, dając możliwość samodzielnego uzyskania od administratora portalu danych autora np. adresu e-mail bądź numeru IP komputera.

Jeżeli w Twojej ocenie materiał zamieszczony w Internecie narusza Twoje dobra osobiste, masz prawo żądać jego niezwłocznego usunięcia, a od jego autora domagać się zadośćuczynienia pieniężnego na drodze postępowania sądowego.

Na potrzeby dzisiejszego artykułu dobrami osobistymi, które mogą zostać naruszone w Internecie są m.in. wizerunek, godność, nazwisko, prestiż, renoma czy tajemnica korespondencji. Katalog dóbr nie jest zamknięty i obejmuje również te niewymienione w art. 23 kodeksu cywilnego.

Postępowanie karne o naruszenie dóbr osobistych w Internecie

Art. 216 § 2 kodeksu karnego stanowi „Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Sama zaś zniewaga to zachowanie pogardliwe, ubliżające, poniżające lub w inny sposób obraźliwe.

Powyższy czyn jest przestępstwem prywatnoskargowym, a zatem to pokrzywdzony musi wnieść do Sądu prywatny akt oskarżenia bądź ustną lub pisemną skargę złożoną na Policji.

Prywatny akt oskarżenia powinien zawierać dane sprawcy, zarzucany mu czyn oraz dowody potwierdzające popełnienie przestępstwa.

Skarga wniesiona na Policji powoduje przesłanie jej do Sądu, który dopiero będzie badał wszelkie okoliczności sprawy. Jeżeli dowody posiadane przez Ciebie będą niewystarczające, w trybie art. 488 kodeksu postępowania karnego Policja w razie uzasadnionej potrzeby może samodzielnie dokonać zabezpieczenia dowodów. Złożenie skargi jest czynnością szybką i zdecydowanie prostszą niż złożenie prywatnego aktu oskarżenia.

W przypadku skazania sprawcy za popełnione przestępstwo, obok kary, Sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

Postępowanie cywilne – naruszenie dóbr osobistych w Internecie

Oprócz skierowania sprawy na drogę postępowania karnego poszkodowanemu przysługuje również prawo wytoczenia powództwa cywilnego. Postępowanie przed sądem daje poszkodowanemu dużo więcej możliwości dochodzenia należnych roszczeń. Sąd może, na przykład, zobowiązać sprawcę do opublikowania stosownych przeprosin, a także zasądzić odpowiednią kwotę zadośćuczynienia.

Uzyskanie w pierwszej kolejności prawomocnego wyroku Sądu karnego, będzie wiązało Sąd cywilny, zatem postępowanie ograniczy się tylko do wysokości należnego świadczenia, a nie do badania czy do czynu faktycznie doszło.

Wysokość zadośćuczynienia za  naruszenie dóbr osobistych w Internecie

Jeżeli działanie sprawcy było zawinione, a Ty posiadasz odpowiednie dowody, aby to wykazać, Sąd z całą pewnością zasądzi Ci należne – adekwatne zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie w przypadku naruszenia dóbr osobistych ma na celu wyrównanie szkody niemajątkowej, która wpływa na samopoczucie fizyczne i psychiczne poszkodowanego jak np. strach, zmniejszenie radości życia czy utrata dobrego imienia. Sąd, decydując o wysokości zadośćuczynienia, bierze pod uwagę zarobki poszkodowanego oraz sprawcy i na ich podstawie ustala wartość należnego świadczenia.

Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych w Internecie

Co oczywiste, odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych ponosić będzie sam autor wpisu. Jeżeli jednak administrator moderujący stronę, na której pojawił się wpis, pomimo wiedzy o jego bezprawności, nie podejmie żadnych czynności, będzie on niewątpliwie przyczyniał się także do naruszenia dóbr osobistych. Należy pamiętać, że sam administrator nie ma obowiązku kontroli treści wpisów i nie ponosi odpowiedzialności, dopóki nie wie o bezprawnym charakterze publikacji.

W Internecie nikt nie jest anonimowy!

Pozorna anonimowość powoduje, że coraz częściej w Internecie dochodzi do naruszenia wrażliwych dóbr osobistych. Wbrew pozorom w sieci nikt nie jest anonimowy. Każdy wpis, komentarz na portalu społecznościowym, zdjęcie czy filmik, pomimo skasowania, pozostaje dalej w sieci. Łatwość powielania informacji oraz pozorna bezkarność ośmiela niektóre osoby do działań niezgodnych z prawem. Naruszeniem dóbr osobistych będzie nie tylko zamieszczenie kompromitującego materiału, komentarza, czy udostępnienie wrażliwej informacji, która nie powinna znaleźć się w Internecie, ale także samo rozpowszechnienie linku do tych materiałów.

W którym kraju dochodzimy roszczeń za naruszenie dóbr osobistych w Internecie?

W wielu przypadkach serwery serwisów społecznościowych są poza Polską, co nie zmienia faktu iż dochodzenie odszkodowań można przeprowadzić w Polsce.

Zasadą jest, iż krajem właściwym do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych będzie Sąd państwa, w którym poszkodowany ma centrum interesów życiowych. Nie bierzemy pod uwagę wtedy lokalizacji serwera, na którym znalazły się treści naruszające dobra osobiste.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w dochodzeniu należnych roszczeń w przypadku naruszenia Twoich dóbr osobistych w Internecie – zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.