odszkodowanie dla żołnierza

Odszkodowanie dla żołnierza

Kto jest żołnierzem wg ustawy? 

W świetle polskiego prawa żołnierzem jest osoba pozostająca w czynnej służbie wojskowej, czyli służbie wojskowej pełnionej w siłach zbrojnych. 

Za co należy się odszkodowanie dla żołnierza?

Świadczenia odszkodowawcze przysługuje żołnierzowi, który:

 • doznał uszczerbku na zdrowiu
 • poniósł szkodę majątkową wskutek wypadku 

Kiedy należy się odszkodowanie dla żołnierza?

 • odszkodowanie po wypadku należy się, gdy  wypadek miał związek z pełnieniem czynnej służby wojskowej;
 • na skutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej;

Odszkodowanie w przypadku uszkodzenia ciała- komisja lekarska

 W przypadku uszkodzenia ciała istnieją dwa rodzaje doznanego uszczerbku na zdrowiu:

 • stały – jeżeli wskutek wypadku, uszkodzenie ciała nie rokuje poprawy,
 • długotrwały – jeżeli powrót do zdrowia przekracza okres sześciu miesięcy, ale stan zdrowia może ulec poprawie.

O uszczerbku na zdrowiu żołnierza wskutek wypadku lub choroby, a także o powiązaniu śmierci żołnierza ze służbą wojskową orzekają wojskowe komisje lekarskie.

 Jak wylicza się wysokość odszkodowania? 

Odszkodowanie przyznawane jest jednorazowo, a jego wysokość uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia i wynosi od 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Gdy stan zdrowia pogarsza się- zwiększenie odszkodowania

Jeżeli chcemy odzyskać ubezpieczenie ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia, a uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku lub choroby, który był wcześniej podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający wcześniej ustalony procent, według którego ustalone było to odszkodowanie.

Termin zgłoszenia pogorszenia się stanu zdrowia

Zwiększenie należnego odszkodowania jest możliwe, jeżeli stan zdrowia żołnierza uległ pogorszeniu w ciągu trzech lat od dnia wypadku lub od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej z powodu choroby.

Wysokość odszkodowania gdy żołnierz jest niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji

Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli żołnierz wskutek wypadku lub choroby, został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy oraz niezdolnego do samodzielnej egzystencji.

Taką samą zasadę stosuje się w sytuacji, w której rencista lub inwalida wskutek pogorszenia się stanu zdrowia w następstwie wypadku lub choroby zostanie uznany za całkowicie niezdolnego do pracy oraz niezdolnego do samodzielnej egzystencji.

Odszkodowanie w przypadku uszkodzenia mienia osobistego żołnierza

Odszkodowanie należy się, jeżeli w związku z wypadkiem doszło do utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku żołnierza, jak również przedmiotów służących do wykonywania zawodu (z wyjątkiem pojazdów samochodowych oraz pieniędzy).

Takie odszkodowanie należne jest również członkom rodziny żołnierza
w przypadku jego śmierci poniesionej w wyniku wypadku.

Wysokość odszkodowania za utracone mienie żołnierza

Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie ceny rynkowej przedmiotów z dnia orzekania o odszkodowaniu, oraz stopnia ich zużycia.

Termin wystąpienia o odszkodowanie

 • trzy lata od dnia wypadku;
 • w przypadku choroby: nie później niż w ciągu trzech lat od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej; 

Odszkodowanie dla rodziny żołnierza- wypadek śmiertelny

Komu przysługuje odszkodowanie?

 • rodzinie żołnierza;
 • rodzinie osób powołanych do odbycia czynnej służby wojskowej i zwolnionym z tej służby;

Kiedy przysługuje odszkodowanie rodzinie żołnierza?

 • po wypadku śmiertelnym na służbie, oraz w drodze do jednostki i z jednostki w trakcie przepustki;
 • na skutek choroby w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej; 

Odszkodowanie po śmierci żołnierza- kto z bliskich otrzymuje odszkodowanie?

 • małżonek, z wyjątkiem przypadku orzeczonej separacji;
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci żołnierza warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej;
 • rodzicom, osobom przysposabiającym, macosze i ojczymowi – jeżeli bezpośrednio przed powołaniem do czynnej służby wojskowej prowadzili
  z  żołnierzem wspólne gospodarstwo domowe lub znacząco przyczyniał się do ich utrzymania;
 • inne osoby niż wymienione powyżej – jeżeli w dniu śmierci żołnierza prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli żołnierz bezpośrednio przed śmiercią znacząco przyczyniał się do ich utrzymania;
 • osoby mające prawo do alimentów ze strony żołnierza, które zostały  ustalone sądowo; 

Wysokość odszkodowania dla rodziny żołnierza zależy od liczby osób uprawnionych do odszkodowania 

Jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony tylko jeden członek rodziny zmarłego żołnierza, jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości:

 • 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko;
 • 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionym jest inny członek rodziny.

Ile odszkodowanie dla żony i dzieci żołnierza po wypadku śmiertelnym? 

Przysługuje odszkodowanie w wysokości 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie na każde dziecko;

Jeżeli żołnierz osierocił więcej dzieci, to na drugie i kolejne zwiększa się odszkodowanie o 3,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia. 

Termin wystąpienia o odszkodowanie

 • rodzina ma do trzech lat od dnia wypadku, lub
 • trzech lat od dnia ustalenia uszczerbku na zdrowiu skutek tej choroby.

Kiedy odszkodowanie nie jest wypłacane?

 • po wypadku lub chorobie, których wyłączną przyczyną było umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie żołnierza;
 • w razie wypadku na urlopie lub przepustce (chyba że był w drodze z i do jednostki);
 • w przypadku samowolnego opuszczenia swojej jednostki wojskowej lub wyznaczonego miejsca przebywania albo samowolnego pozostawania poza nimi (z wyjątkami);
 • wypadek do którego przyczynił się w dużym stopniu stan nietrzeźwości żołnierza lub zażycie środków odurzających;
 • jeżeli uszczerbek na zdrowiu lub śmierć żołnierza zostały spowodowane przez niego umyślnie.

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie?

Wniosek o wypłatę odszkodowania należy złożyć do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. Postępowanie w sprawie świadczeń odszkodowawczych może zostać wszczęte także z urzędu, jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy.

Odwołanie od decyzji

Od decyzji wydanej w sprawie wypłaty odszkodowania, żołnierzowi lub członkom jego rodziny przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Takie odwołanie można złożyć także w razie niewydania decyzji o przyznaniu odszkodowania w terminie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania orzeczenia o ustaleniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie dla żołnierza- służba poza granicami państwa

Opisane wyżej odszkodowanie przysługuje niezależnie od dodatkowego odszkodowania przewidzianego dla żołnierzy pełniących służbę wojskową poza granicami państwa.

Nie wiesz jak odzyskać ubezpieczenie po wypadku? Zadzwoń. Pomożemy.

Kancelaria Advoco

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *