Jak uzyskać odszkodowanie po pożarze?

Zabezpieczenie pogorzeliska- udokumentowanie kosztów

Jeżeli musimy wykonać prace związane z zabezpieczeniem miejsca po pożarze, czy następstwami akcji gaśniczej, to staramy się brać rachunki na te prace. Rachunki te będziemy następnie przedstawiać ubezpieczycielowi.

Określenie przyczyny pożaru

Ma kluczowe znaczenie dla otrzymania odszkodowania, ponieważ wskazuje czy posiadana przez nas polisa od ognia obejmuje konkretne zdarzenie.

Protokół szkody po pożarze

Po opanowaniu ognia i zabezpieczeniu terenu powinniśmy otrzymać protokół (notatkę) z interwencji od straży pożarnej. Strażacy określają co było miejscem, w którym rozpoczął się pożar, oraz co było jego przyczyną. Jest to najważniejszy dokument w ubieganiu się o odszkodowanie po pożarze.

Częste przyczyny pożarów domów

  • zwarcie instalacji elektrycznej- ubezpieczyciel będzie weryfikował czy posiadamy zaświadczenie od elektryka dotyczące stanu instalacji elektrycznej. (zgodnie z prawem budowlanym w domach jednorodzinnych należy wykonywać takie sprawdzenie raz na pięć lat);
  • zapalenie się sadzy w kominie;
  • podpalenie- ubezpieczyciel będzie sprawdzał ustalenia Policji co do ustalenia sprawcy zdarzenia, weryfikując czy nie jest to wyłudzenie- szczególnie gdy ubezpieczony był towar i majątek firmy;
  • przejście ognia od sąsiadów- w takim przypadku występujemy o odszkodowanie do ubezpieczyciela sąsiadów, u których wybuchł pożar;

Zgromadzenie dowodów do wypłaty odszkodowania

Ważne jest udokumentowanie swoich strat. W tym celu, po pierwsze wykonać zdjęcia przedstawiające zniszczenia (im lepsze zdjęcia, tym lepiej będzie widać rozmiar szkody). Pamiętajmy, że lepiej zrobić o dziesięć zdjęć za dużo, niż o jedno zdjęcie za mało. Nie opieramy się jedynie na zdjęciach, które będzie robił rzeczoznawca z ubezpieczalni.

Jeżeli polisa obejmuje także szkody w mieniu, dobrze jest znaleźć dokumentację dotyczącą wartości poszczególnych ruchomości. Przykładowo: wykonujemy kopie rachunków zakupu, kart gwarancyjnych, gdzie napisane jest marka i model sprzętu RTV, jaka jest kolekcja mebli itp.

Zawiadomienie firmy ubezpieczeniowej i zgłoszenie szkody

Staramy się niezwłocznie zawiadomić ubezpieczyciela o pożarze oraz umówić wizytę jego rzeczoznawcy.

Wysokość sumy ubezpieczenia na polisie

Ponadto warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia na polisie- czy jej wysokość pokryje nam nasze koszty.  Gdy z danej polisy chce ubiegać się o odszkodowanie kilku właścicieli nieruchomości, wtedy warto się pospieszyć, bo może okazać się, że suma ubezpieczenia na polisie nie starczy na wymagające remontu nieruchomości wszystkich poszkodowanych.

Przykład: W warsztacie samochodowym rozpoczął się pożar, który przeniósł się na sąsiednie budynki. Właściciele domów mają prawo do odszkodowania z polisy OC tego warsztatu.

Nie wszystko było ubezpieczone -zakres posiadanej polisy od pożaru

Ubezpieczyciel odmówi wypłaty, gdy warunki polisy nie obejmowały zakresem wypłaty odszkodowania pewnych elementów. Przykładowo: pomimo uszkodzenia mebli i urządzeń domowych podczas pożaru, warunki zawartego ubezpieczenia nie obejmowały zwrotu kosztów zakupu sprzętów domowych, ponieważ rzeczy ruchome nie były objęte ubezpieczeniem. Polisa nie obejmowała następstw akcji gaśniczej (np. w wyniku której strażacy zalali drewnianą podłogę, którą trzeba będzie trzeba wymienić). Szczegółowy zakres polisy sprawdzimy w tzw. „OWU” (ogólnych warunkach ubezpieczenia), które powinniśmy otrzymać najpóźniej wraz polisą.

Wizyta rzeczoznawcy ubezpieczyciela

Rzeczoznawca ubezpieczyciela będzie przeprowadzał oględziny na miejscu pożaru. Do tego czasu, lepiej nie spieszyć się z remontem budynku i usuwaniem szkód (z wyjątkiem tych niezbędnych), bo w ten sposób możemy zatrzeć rozmiar prawdziwej szkody.

Decyzja ubezpieczyciela

Wysokość kwoty uzależniona będzie także od rozmiaru szkody, jak duża część domu została zniszczona wskutek pożaru. Ma znaczenie także czy jest to szkoda częściowa, czy całkowita (np. gdy budynek nie nadaje się do remontu, ponieważ pożar uszkodził zbyt dużą jego część).

Odmowa wypłaty odszkodowania za pożar

Jeżeli do pożaru doszło w związku zaniedbaniem właściciela mieszkania lub domu, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Taka sytuacja może dotyczyć np., pozostawienie w domu niedopałka, z którego rozprzestrzenił się ogień, braku wyczyszczenia komina i zapalenia się sadzy itp.

Zaniżona wypłata odszkodowania za pożar

Zdarza się, iż decyzja wypłaty otrzymana od ubezpieczyciela nie pokrywa całości naszych roszczeń, a przyjęte stawki robocizny czy materiałów są zbyt niskie, aby można było przywrócić nieruchomość do stanu sprzed pożaru.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela, jeżeli nie zgadzamy się z otrzymanym pismem, możemy złożyć od niej odwołanie. W takim piśmie należy wskazać, z czym się nie zgadzamy i jakiej decyzji oczekujemy od ubezpieczyciela. Do odwołania warto załączyć kosztorys remontu.

Należy pamiętać, że wypłacone odszkodowanie ma na celu przywrócenie nieruchomości do stanu sprzed pożaru. Zatem otrzymane odszkodowanie nie może być przyczyną wzbogacenia się, a jedynie wyrównaniem poniesionej straty.

Kosztorys remontu po pożarze

Kosztorys taki może wykonać firma, która ma podjąć się naprawy, lub niezależny rzeczoznawca. Opinia taka może stanowić także podstawę do rozpoczęcia drogi sądowej. Własny kosztorys możemy przedłożyć do ubezpieczalni wraz z odwołaniem od decyzji firmy ubezpieczeniowej. Możemy także wykonać naprawę z własnych środków a następnie przedłożyć fakturę ubezpieczycielowi.

Sprawa sądowa o odszkodowanie po pożarze

Jeżeli pomimo wysyłanych odwołania nie otrzymaliśmy należnego odszkodowania, możemy zdecydować się na sprawę sądową. W takim przypadku biegły sądowy oszacuje straty i na podstawie jego opinii sąd wyda wyrok.

Uzyskania odszkodowania z kancelarią Advoco

Zastawiasz się jak uzyskać odszkodowanie po pożarze?

Zadzwoń – ADVOCO ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie po pożarze.

Zapraszamy.