Odszkodowanie za błąd medyczny

Przyczyny błędów medycznych

  • nieznajomość aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej,
  • przeoczenie objawów choroby lub dających się stwierdzić właściwości organizmu, w tym także z powodu niewykorzystania środków pomocniczych: dodatkowych badań, konsultacji z innym lekarzem,
  • niewłaściwe postawienie diagnozy,
  • niedbałe wykonywanie czynności leczniczych.

Kiedy ma miejsce błąd medyczny?

Powstanie błędu medycznego uzależnione jest od wystąpienia następujących elementów łącznie:

1) postępowania niezgodnego z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej,

2) winy nieumyślnej (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo),

3) wystąpienia szkody,

4) związku przyczynowego między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem postępowania lekarza.

Skutki błędu medycznego

Skutkiem błędu medycznego może być śmierć pacjenta, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.

Odszkodowanie za błąd medyczny -sprawa sądowa

Poszkodowany, chcąc dochodzić swych roszczeń w Sądzie, musi wykazać, że w jego przypadku wystąpiły wszystkie wyżej wymienione elementy.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, iż błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Ponadto, uszkodzenia ciała, będące następstwami zabiegów leczniczych, a więc czynności zmierzających również do ochrony życia i zdrowia ludzkiego, pozbawione są cech materialnej bezprawności, pod warunkiem dokonania zabiegu w sposób zgodny z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy i sztuki lekarskiej. Ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych danych, którymi wówczas dysponował lub mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1972 r., sygn. akt I KR 116/72, OSNKW 1974/2/26).

Błąd medyczny- zastosowanie przestarzałej metody leczenia

Błędem medycznym będzie również zastosowanie przez lekarza przestarzałej metody leczenia. Zgodnie z obowiązującym prawem lekarz ma ustawowy obowiązek stałego doskonalenia zawodowego. Wobec tego stosowanie nieaktualnej metody leczenia może być przyczyną wypłaty stosownego zadośćuczynienia.

Ustalenie wysokości odszkodowania

 Wysokość odszkodowania za błąd medyczny uzależniona jest od:

– stopnia pogorszenia stanu zdrowia pokrzywdzonego,

– obniżenia jakości życia spowodowanego brakiem możliwości kontynuowania pracy zarobkowej lub nauki,

– konieczności korzystania z opieki osób trzecich,

– długotrwałości i bolesności leczenia.

Odszkodowanie za błąd medyczny- termin przedawnienia

Roszczenia z tytułu błędu medycznego można dochodzić w okresie 3 lat. Termin ten liczy się od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia, lecz nie dłużej niż 6 lat od daty zdarzenia. Natomiast jeżeli błąd medyczny został uznany za przestępstwo, wtedy do lat 20 od daty jego popełnienia.