Odszkodowanie za błąd medyczny

Dochodzenie odszkodowań za błąd medyczny nie jest rzeczą prostą. Nie tylko dlatego, że medycyna jest dziedziną wiedzy, w której jedne objawy mogą sugerować kilka różnych dróg postępowania, ale także dlatego, że prawnie powstanie błędu medycznego uzależnione jest od wystąpienia następujących elementów łącznie:

1) postępowania niezgodnego z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej,

2) winy nieumyślnej (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo),

3) wystąpienia szkody,

4) związku przyczynowego między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem postępowania lekarza.

Skutkiem błędu medycznego może być śmierć pacjenta, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.

Odszkodowanie za błąd medyczny a sprawa sądowa

Poszkodowany, chcąc dochodzić swych roszczeń w Sądzie, musi wykazać, że w jego przypadku wystąpiły wszystkie wyżej wymienione elementy.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, iż błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Ponadto, uszkodzenia ciała, będące następstwami zabiegów leczniczych, a więc czynności zmierzających również do ochrony życia i zdrowia ludzkiego, pozbawione są cech materialnej bezprawności, pod warunkiem dokonania zabiegu w sposób zgodny z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy i sztuki lekarskiej. Ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych danych, którymi wówczas dysponował lub mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1972 r., sygn. akt I KR 116/72, OSNKW 1974/2/26).

Błędem medycznym będzie również zastosowanie przez lekarza przestarzałej metody leczenia. Zgodnie z obowiązującym prawem lekarz ma ustawowy obowiązek stałego doskonalenia zawodowego. Wobec tego stosowanie nieaktualnej metody leczenia może być przyczyną wypłaty stosownego zadośćuczynienia.

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia

 Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od:

– stopnia pogorszenia stanu zdrowia pokrzywdzonego,

– obniżenia jakości życia spowodowanego brakiem możliwości kontynuowania pracy zarobkowej lub nauki,

– konieczności korzystania z opieki osób trzecich,

– długotrwałości i bolesności leczenia.

Przyczyny błędów medycznych

– nieznajomość aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej,

– przeoczenie objawów choroby lub dających się stwierdzić właściwości organizmu, w tym także z powodu niewykorzystania środków pomocniczych: dodatkowych badań, konsultacji z innym lekarzem,

– niewłaściwe postawienie diagnozy,

– niedbałe wykonywanie czynności leczniczych.

Odszkodowanie za błąd medyczny- termin przedawnienia

Roszczenia z tytułu błędu medycznego można dochodzić w okresie 3 lat. Termin ten liczy się od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia, lecz nie dłużej niż 6 lat od daty zdarzenia. Natomiast jeżeli było to przestępstwo, wtedy do lat 20 od daty jego popełnienia.