Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » kancelaria odszkodowawcza, prawnik » Odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości bez umowy
korzystanie z nieruchomości bez umowy

Odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości bez umowy

Bezumowne korzystanie z nieruchomości – co to znaczy?

Jest to użytkowanie nieruchomości bez żadnego tytułu prawnego. Nie ma znaczenia czy dotyczy to budynku czy też gruntu.

Co przysługuje właścicielowi nieruchomości?

Właścicielowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu o zapłatę tytułem odszkodowania za korzystanie z jego nieruchomości.

Korzystnie z nieruchomości bez umowy – przykłady

  • upływ okresu, na jaki została zawarta umowa najmu lokalu
  • wygaśnięcie umowy dzierżawy
  • niemożność skorzystania z nieruchomości przez właściciela spadku ze względu na jej zajęcie przez innego członka rodziny (najczęściej brata, siostrę)

Korzystanie z nieruchomości bez umowy – konsekwencje dla korzystającego

Od następnego dnia po upływie obowiązywania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, korzystający może zostać obciążony odpowiednią kwotą odszkodowania za jej użytkowanie do chwili zwrotu prawowitemu właścicielowi. W przypadku korzystającego z nieruchomości w złej wierze (czyli wtedy gdy wiedział iż nie ma do tego prawa) musi zapłacić za całość okresu władania nieruchomością.

Wysokość odszkodowania za korzystanie z nieruchomości bez umowy

W praktyce przyjmuje się, iż wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości (gruntu) jest średnia stawka czynszu lub dzierżawy. Wysokość należnego czynszu powinna być wyliczona w takiej stawce, jaką można by było uzyskać od potencjalnego najemcy.

Okres przedawnienia

  • Aktualnie, termin przedawnienia wynosi 6 lat, co oznacza, że możemy uzyskać odszkodowanie za bezumowne korzystanie do 6 lat wstecz.
  • W przypadku zwrotu nieruchomości, roszczenie o zapłatę przedawnia się wraz z upływem roku od dnia jej zwrotu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu. Zespół Advoco

Kancelaria odszkodowawcza w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *