Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Odszkodowanie za uszkodzony towar w transporcie międzynarodowym
odszkodowanie za uszkodzony towar

Odszkodowanie za uszkodzony towar w transporcie międzynarodowym

Analogicznie do konwencji międzynarodowych regulujących odszkodowania za szkody spowodowane przez kierowców, istnieje specjalne porozumienie międzypaństwowe  dotyczące odszkodowań za uszkodzony towar.

Dochodzenie odszkodowań za szkody transportowe w międzynarodowych przewozach drogowych reguluje tzw. „Konwencja CMR”.

Konwencja CMR co to jest?

Aby ujednolicić zakres odpowiedzialności przewoźników oraz wysokość odszkodowań w transporcie międzynarodowym poszczególne Państwa porozumiały się i podpisały porozumienie nazywane konwencją CMR. Nie dotyczy ona usług pocztowych, transportowania mienia przesiedleńców oraz transportu zwłok.

List przewozowy

Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu jest tzw. list przewozowy, określa on zakres, ilości i specyfikacje towarów zleconych do przewiezienia. List przewozowy podpisuje nadawca oraz przewoźnik.

Gdy towar jest cenny- podwyższenie odpowiedzialności przewoźnika

Konwencja CMR wprowadza także górny limit odszkodowań- zasadą jest, iż nie może być on wyższy niż wartość frachtu jednak nie więcej niż 8,33 SDR za 1 kg brakującej wagi brutto. Obecnie kwota ta w przeliczeniu wynosi ok 50zł. Przewoźnik odpowiada także za zwrot opłat powiększających wartość towaru typu cło itp. W transporcie krajowym nie ma górnego ograniczenia, zatem przewoźnik odpowiada do pełnej kwoty łącznie z utraconymi korzyściami.

Co to jest SDR?

SDR (Special Drawing Rights) jest to waluta stworzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy- podawana jest analogicznie do innych walut w tabeli NBP.

Klauzula specjalnego interesu

Jeżeli transport międzynarodowy jest wykonywany z bardziej cennym towarem niż ok 50zł/za 1 kg lub też niedostarczenie go w terminie może spowodować duże straty produkcyjne, wtedy chcemy aby przewoźnik odpowiadał za towar do wyższej kwoty. W takim przypadku w liście przewozowym określamy tę kwotę zamieszczając tzw. „klauzulę specjalnego interesu”. Oczywiście wyższa odpowiedzialność przewoźnika wiąże się z wyższą opłatą za transport towaru.

Obowiązki stron- nadawcy i przewoźnika

Nadawca zobowiązany jest do odpowiedniego opakowania towaru na czas transportu. Ponadto odpowiedniego opisania towaru w liście przewozowym. Od momentu przejęcia towaru za jego dostarczenie odpowiada przewoźnik. Jeżeli przewoźnik ma jakieś uzasadnione zastrzeżenia co do przewożonego towaru, powinien je zamieścić w liście przewozowym. Jeżeli przewoźnik ma swoich podwykonawców, to w przypadku ich winy to przewoźnik odpowiada wobec nadawcy za ewentualne straty towaru jak za swoje własne.

Odszkodowanie od przewoźnika za uszkodzony towar

 Kto ma prawo do odbioru odszkodowania?

Odbiorcą odszkodowania jest nadawca lub odbiorca -ta strona transakcji, która poniosła stratę.

 Odszkodowanie za zaginięcie, pożar, kradzież towaru

Towar przepadł lub uszkodził się przez rażące niedbalstwo kierowcy

Jeżeli towar został stracony lub uszkodzony przez rażące niedbalstwo kierowcy, wtedy żadne polisy ubezpieczeniowe OCP nie pomogą, a odpowiedzialność przewoźnika istnieje do pełnej wysokości strat łącznie z utraconymi korzyściami.

Towar uszkodził się w trakcie transportu

Jeżeli towar uszkodził się trakcie transportu, to przewoźnik może samodzielnie sporządzić protokół szkody.

Towar dotarł zepsuty/uszkodzony

Jeżeli towar dotarł zepsuty lub uszkodzony, w takim przypadku należy wspólnie z przewoźnikiem sporządzić protokół szkody, przy jego odbiorze.

Złożenie reklamacji

Jeżeli przy odbiorze nie było widać uszkodzeń i dopiero otwarcie opakowań wskazuje na uszkodzenie powstałe w trakcie transportu, wtedy odbiorca ma 7 dni na złożenie reklamacji.

Wydłużony termin transportu towaru

Wydłużony termin transportu z winy przewoźnika

W przypadku gdy dłuższy termin transportu spowodował dodatkowe koszty, które potrafimy wykazać oraz wynikł on z winy przewoźnika. Podmiot uprawniony może wystąpić o dodatkowe odszkodowanie. Na złożenie zawiadomienia o takiej stracie poszkodowany (uprawniony) ma 21 dni.

Wydłużony termin transportu niezależny od przewoźnika

Jeżeli zbyt długi termin był spowodowany względami niezależnymi od przewoźnika, wtedy nie odpowiada on za szkody tym spowodowane.

Ile mam czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Przedawnienie wg konwencji CMR to jeden rok, jednak szkoda nastąpiła z tytułu rażącego niedbalstwa, wtedy termin wydłuża się do 3 lat.

Uwaga: bieg tych terminów rozpoczyna się od różnych dat w zależności m.in.: od tego co się stało z towarem, czy została złożona reklamacja, czy przewoźnik odpowiedział na tę reklamację itp.

Sprawa sądowa

Jeżeli umowa przewozu nie została prawidłowo wykonana, a przewoźnik (jego ubezpieczyciel) odmówił nam wyrównania strat, wtedy pozostaje nam droga sporu sądowego lub arbitrażu.

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

Masz straty związane z niewłaściwym wykonaniem umowy transportu? Zadzwoń!

Kancelaria Advoco od wielu lat specjalizuje się w odszkodowaniach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *