Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Postępowanie Policji po wypadku drogowym lub po kolizji
postępowanie Policji po wypadku

Postępowanie Policji po wypadku drogowym lub po kolizji

Celem funkcjonariuszy pełniących służbę na drogach jest przede wszystkim zapewnienie nam kierowcom (i nie tylko) bezpieczeństwa. Przez zapewnienie bezpieczeństwa rozumiemy także działania po kolizjach i wypadkach.

Kolizja i wypadek – działania Policji po wypadku drogowym

Niekiedy słyszy się, że kolizja i wypadek są tym samym, ewentualnie kolizja jest „wypadkiem o mniejszych skutkach” – nic bardziej mylnego. Wypadek i kolizja to dwa różne zdarzenia drogowe, za które ustawodawca przewidział odmienne konsekwencje dla sprawcy. Odmienne są także procedury dla funkcjonariuszy Policji.

Kolizja

„Zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała, lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.

W takim przypadku uszczerbek na zdrowiu osób pokrzywdzonych określa się go jako trwający poniżej 7 dni, Policja kwalifikuje takie zdarzenie jako wykroczenie.  W takim przypadku  co do zasady nie prowadzi postępowania karnego. Sprawca otrzymuje mandat, a Pokrzywdzeni mogą skierować się do sądu o odszkodowanie z własnej inicjatywy.

Sprawca nie przyjął mandatu – postępowanie Policji po wypadku

W przypadku kolizji, działania Policji kończą się na ukaraniu sprawcy zdarzenia mandatem karnym. Zdarza się jednak, że sprawca nie poczuwa się do winy i nie przyjmuje nałożonego mandatu, lub nie można ustalić sprawcy kolizji. Wniosek jest odpowiednikiem aktu oskarżenia, zatem powinien on zawierać: wskazanie czynu jaki popełnił obwiniony, miejsca zatrudnienia obwinionego, dane dotyczące jego warunków materialnych, oraz  dane osób pokrzywdzonych.

Brak Policji na miejscu zdarzenia

Należy również pamiętać, że obecność Policji na miejscu kolizji nie jest obowiązkowa. Uczestnicy kolizji mogą zakończyć zdarzenie sporządzając i podpisując oświadczenie, które wystarczy do uzyskania odszkodowania z tytułu polisy OC. W oświadczeniu powinno się znaleźć następujące dane identyfikacyjne :

– imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery PESEL uczestników;

– dane prawa jazdy sprawcy;

– dane pojazdów biorących udział w kolizji;

– dane polisy OC sprawcy kolizji.

Oświadczenie powinno jasno wskazywać sprawcę i poszkodowanego. Jak sama nazwa wskazuje, w dokumencie sprawca zdarzenia powinien oświadczyć, iż to on jest sprawcą kolizji. Oprócz powyższego oświadczenia, dokument powinien zawierać dokładny opis zdarzenia, nazwy ulic czy miejscowości. Jeżeli obecni byli świadkowie, warto również spisać ich dane kontaktowe. Może to niewątpliwie pomóc w późniejszym dochodzeniu odszkodowania powypadkowego od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Należy także opisać widoczne uszkodzenia pojazdów, (na wszelki wypadek warto także porobić zdjęcia uszkodzeń), a na końcu powinny zostać złożone podpisy uczestników kolizji. Na górze oświadczenia powinna znaleźć się data i co ważne – godzina kolizji. Raz na jakiś czas zdarza się bowiem, że kilka godzin po pierwszej kolizji dojdzie do kolejnej. (Szczególnie gdy warunki atmosferyczne są niesprzyjające kierowcom). Mogą wtedy powstać wątpliwości co do ustalenia uszkodzeń pojazdów.

Wypadek

Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu powyżej 7 dni

Jest to „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażania ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała, lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

Przestępstwo to jest ścigane z urzędu, a zatem organy prowadzące postępowanie (Policja, Prokuratura) zobligowane są skierować przeciwko sprawcy zdarzenia akt oskarżenia do Sądu.

Na miejscu zdarzenia – postępowanie Policji po wypadku

Każdy uczestnik ruchu z całą pewnością wie, że udział Policji jest obowiązkowy, kiedy po wypadku pojawiły się ofiary. W takiej sytuacji odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze sporządzają obszerną dokumentację na miejscu wypadku. Działania Policji nie opierają się wyłącznie na sporządzeniu notatki ze zdarzenia, ale także na wykonaniu dokumentacji fotograficznej, zabezpieczeniu śladów traseologicznych (śladów hamowania), pozycji pojazdów, wymiarowania. Policjanci ponadto  zbierają dane świadków, aby można było ich później przesłuchać w ramach postępowania, oraz zabezpieczają monitoring. Wszystkie te czynności mają na celu ustalenie przebiegu zdarzenia i przede wszystkim jego sprawcy. Prawidłowe zebranie dowodów przez Policję jest ważne dla opiniowania sprawy przez biegłych i późniejszego dochodzenia odszkodowania po wypadku.

Stan zdrowia osoby poszkodowanej – postępowanie Policji po wypadku

Zdarza się, że na miejscu wypadku nie można ustalić, jakiego stopnia rozstroju zdrowia doznał pokrzywdzony zaraz po zdarzeniu. W większości przypadków pokrzywdzony jest zabierany karetką do szpitala celem dokładnej diagnostyki. Funkcjonariusze po wykonaniu wszelkich niezbędnych czynności na miejscu zdarzenia, przyjeżdżają do szpitala, aby dowiedzieć się jak poważne były obrażenia. Pytają jak lekarze oszacują-  czy uszczerbek na zdrowiu będzie powyżej 7 dni. Jeżeli zaraz po zdarzeniu nie można tego ustalić, zostaje powołany biegły lekarz do oceny następstw zdrowotnych. Wypowiada się on czy czyn powinien zostać zakwalifikowany jako przestępstwo (wypadek) bądź wykroczenie (kolizja). Należy pamiętać, że niezależnie od kwalifikacji zdarzenia drogowego, pokrzywdzonemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia, czy zwrotu kwot wydanych na lekarstwa, czy rehabilitację. Podkreślamy to, ponieważ dość często poszkodowani pytają nas jako podmiot świadczący pomoc w odszkodowaniach, czy powinni zaprotestować przeciwko zakwalifikowaniu ich zdarzenia jako wykroczenie. Podejrzewają bowiem, że mogą stracić szansę na odszkodowanie, gdy sprawca nie otrzyma wyroku sądu karnego.

Czytaj więcej: Dokumentacja po wypadku

Szybkie ustalenie sprawcy – postępowanie Policji po wypadku

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla pokrzywdzonego jest jak najszybsze ustalenie sprawcy wypadku. Jeżeli sprawca zostanie ukarany w postępowaniu przed sądem karnym, sąd cywilny rozpatrujący sprawę o odszkodowanie jest związany rozstrzygnięciem Sądu karnego. Postępowanie zatem ograniczy się tylko co do wysokości danego świadczenia, bez konieczności badania winy sprawcy.

Dostęp do dokumentów – postępowanie Policji po wypadku

Osoba pokrzywdzona ma prawo wglądu do zebranych dokumentów dopóki sprawa jest w prokuraturze. Gdy sprawa trafi do sądu karnego, wgląd ma już tylko oskarżyciel posiłkowy.

Z naszego doświadczenia wynika, że dla osób pokrzywdzonych angażowanie się w samodzielne prowadzenie postępowania jest dużym obciążeniem psychicznym. Sugerujemy zatem  przekazanie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który najkorzystniej będzie reprezentował pokrzywdzonego lub jego rodzinę i zaoferuje pomoc w odszkodowaniach.

Ile trwa ustalenie sprawcy wypadku

Jeżeli ustalenie sprawcy nie jest skomplikowane, wtedy w ciągu 30 dni Policja wskaże sprawcę. Jeżeli sprawa jest bardziej trudna wtedy postępowanie zostaje przedłużone do dwóch miesięcy.

Czasem zdarza się że np. z przyczyn oczekiwania na opinię biegłego czas ten zostaje wydłużony. W takim przypadku na czas oczekiwania dochodzenie zostaje zawieszone bezterminowo- do czasu otrzymania takiej opinii.

Samochód zastępczy po kolizji

Jeżeli nasze auto po kolizji nie pozwala na bezpiecznie jego użytkowanie, mamy prawo do  auta zastępczego.

Czytaj więcej: Samochód zastępczy po kolizji

Ile trwa sprawa w sądzie po kolizji?

Realistycznie przyjmując,  sprawa cywilna o odszkodowanie po kolizji może trwać nawet do trzech lat. W wielu przypadkach sprawa w pierwszej instancji kończy się wcześniej, jednak  ubezpieczalnie składają apelację od części lub całości wyroku, co znacząco wydłuża całe postępowanie.

Czytaj więcej: Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Dochodzenie odszkodowania z kancelarią ADVOCO

Nie wiesz co zrobić po wypadku lub kolizji?

Zadzwoń!

Prawnicy ADVOCO mają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zadośćuczynienie i odszkodowanie, już na etapie postępowania Policji.

Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *