Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » kancelaria odszkodowawcza, prawnik » Postępowanie przygotowawcze po wypadku
postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze po wypadku

Postępowanie przygotowawcze po wypadku co to znaczy?

Po poważnym wypadku, po którym należy nam się odszkodowanie i zadośćuczynienie, rozpoczyna się postępowanie przygotowawcze.

Postępowanie przygotowawcze to pierwszy etap w procesie karnym. Prokurator bądź Policja, działając jako oskarżyciele publiczni, wszczynają postępowanie karne celem zbadania okoliczności wypadku, jego przyczyn, ustalenia sprawcy, a na końcu jego ukarania. Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest tajnie. Nikt poza organami prowadzącymi postępowanie nie może być informowany o aktualnie wykonywanych czynnościach. Ma to na celu uniemożliwienie sprawcy czy innym osobom z nim współpracującym zacieranie śladów czy sabotowaniu prowadzonego postępowania.

Czytaj więcej: Postępowanie Policji po wypadku

Kiedy jest prowadzone postępowanie przygotowawcze?

Jeżeli poszkodowany odniósł obrażenia ciała skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni, wtedy zdarzenie to jest wypadkiem. Czyn taki jest przestępstwem, a zatem wobec sprawcy wypadku odpowiednie organy będą prowadziły postępowanie przygotowawcze skutkujące wniesieniem aktu oskarżenia do sądu. (Zgodnie z art. 177 kodeksu karnego).

Czytaj więcej: Wypadek a kolizja

Prawa osoby poszkodowanej w postępowaniu przygotowawczym

W trakcie trwania postępowania przygotowawczego, pokrzywdzony lub jego pełnomocnik, który pomaga następnie w uzyskaniu odszkodowania ma prawo uczestnictwa w czynnościach procesowych na przykład w procesie przesłuchania podejrzanego, świadków, a także bezpośredniego zadawania im pytań. Pokrzywdzony może składać własne wnioski dowodowe jak na przykład wniosek o sporządzenie opinii biegłego sądowego, która będzie dowodem w sprawie. Opinia taka ma ogromne znaczenie z punktu widzenia ustalenia winnego powstania wypadku.

Wgląd do akt w trakcie postępowania przygotowawczego

Osoba poszkodowana ma prawo zapoznawać się z zebranym materiałem dowodowym, umówić się  z prokuratorem oraz wykonać kopie zebranych materiałów. Ponadto może ustanowić pełnomocnika, który będąc adwokatem bądź radcą prawnym, może uczestniczyć w czynnościach w jego imieniu.

Jak długo trwa postępowanie przygotowawcze?

Postępowanie przygotowawcze powinno trwać do dwóch miesięcy, jednak prokurator może przedłużyć o miesiąc. W szczególnie trudnych przypadkach może być ono dłuższe.

Jak kończy się postępowanie przygotowawcze?

Zebranie pełnego materiału dowodowego kończy etap przedsądowy, a prokurator podejmuje decyzję o ewentualnym umorzeniu postępowania lub skierowaniu sprawy do sądu.

Czytaj więcej: Opinia biegłego po wypadku

Umorzenie postępowania przygotowawczego

Jednym ze sposobów zakończenia postępowania przygotowawczego jest jego umorzenie. Organ postępowania może umorzyć postępowanie przygotowawcze, jeżeli popełnienie przestępstwa przez określonego podejrzanego nie zostało w wystarczającym stopniu udowodnienie bądź, kiedy w ogóle nie ustalono sprawcy zdarzenia. W takiej sytuacji pokrzywdzonemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia umarzającego postępowanie prawo do wniesienia zażalenia do sądu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o umorzeniu.

Zatem jeżeli nie zgadzamy się z decyzją, należy zapamiętać datę odbioru pisma, abyśmy zdążyli w toku innych spraw złożyć w terminie dokument zażalenia.

Działanie jako oskarżyciel posiłkowy

Na etapie postępowania sądowego, a zatem już po wniesieniu przez organy ścigania aktu oskarżenia do sądu, pokrzywdzony do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Złożenie takiego oświadczenia otwiera pokrzywdzonemu drogę do uczestnictwa w postępowaniu przed sądem. Oskarżony podczas procesu może bronić się przez stawianymi zarzutami i niestety przerzucać winę za wystąpienie wypadku na pokrzywdzonego, co w konsekwencji może nawet doprowadzić do skierowania postępowania przeciwko pokrzywdzonemu. Pokrzywdzony biorąc udział w postępowaniu przed sądem, będzie w stanie reagować na nieprawdziwe oskarżenia kierowane przez oskarżonego, zadając pytania, czy też składając wnioski dowodowe.

Czytaj więcej Oskarżyciel posiłkowy

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

 Kancelaria Advoco ma duże doświadczenie w pomocy osobom poszkodowanym po wypadku.

Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *