Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » kancelaria odszkodowawcza, prawnik » Sprawa cywilna w sądzie o odszkodowanie i zadośćuczynienie
sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Sprawa cywilna w sądzie o odszkodowanie i zadośćuczynienie

W większości przypadków uzyskana rekompensata przyznana dobrowolnie przez ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego po wypadku jest niższa niż kwota, która jest przyznawana w sądzie, zatem duża część spraw jest kierowana na wokandę.

Który sąd rozpatrzy moją sprawę?

Powództwo dla odszkodowań komunikacyjnych wytacza się przed Sądem w miejscu naszego zamieszkania. Ewentualnie pozew można także złożyć do sądu właściwego dla miejsca wypadku.

Pozew w sprawie cywilnej–o co wnioskujemy?

Pozew jest każdorazowo konstruowany w odniesieniu do konkretnej sytuacji życiowej osoby poszkodowanej oraz następstw powypadkowych. Zazwyczaj wnioskujemy o zasądzenie odszkodowania, renty, zadośćuczynienia.

Jakiej kwoty żądać w pozwie?

Wiele osób pyta nas, jakiej kwoty powinni żądać w pozwie. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy ona od konkretnego przypadku: m.in. wieku osoby poszkodowanej, jej stanu zdrowia czy też roli rodzinnej i społecznej. Warto również każdorazowo skonsultować się z lekarzem co do potencjalnych skutków danego urazu w przyszłości. Nawet w dwóch sprawach, które sprawiają wrażenie identycznych, mogą zapaść odmienne wyroki.

Pozew – dokumenty potrzebne do jego napisania

Dokumenty zależą od konkretnej sytuacji. Zazwyczaj są one następujące:

 • pełna dokumentacja medyczna osoby poszkodowanej (w tym wyniki badań, skierowań, opisów, opinii, płyt CD itp.);
 • notatka policyjna z miejsca zdarzenia;
 • odpis wyroku Sądu Karnego;
 • dotychczasowe decyzje wydane przez ubezpieczyciela;
 • orzeczenia wydane np. przez ZUS;
 • paragony, rachunki, faktury za zakup leków, sprzętu medycznego, konsultacje lekarskie czy paliwa na dojazdy do placówek medycznych;
 • oświadczenia osób najbliższych wskazujące na ich opiekę nad poszkodowanym;
 • umowę o pracę bądź oświadczenie pracodawcy w przypadku dochodzenia utraconych zarobków;
 • oszacowanie strat majątkowych;

Wszelkie powyższe dokumenty stanowić będą dowody w toku prowadzonego postępowania przed Sądem.

Dowody przed sądem

Pozew powinien zawierać precyzyjnie sformułowane wnioski dowodowe oraz określone żądanie co do kwot, jakich oczekuje poszkodowany tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy, odszkodowania czy też wyliczenia kosztów opiekowania się osobą poszkodowaną przez osoby trzecie.

Dowody w postępowaniu mogą być osobowe: np. zeznania osoby poszkodowanej lub jej rodziny, a także rzeczowe: czyli dokumentacja medyczna, zaświadczenia, faktury czy paragony. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż koszty opieki nie muszą być udokumentowane rachunkami. Zazwyczaj opiekę sprawuje najbliższa rodzina, dlatego takie starania również powinny być wzięte pod uwagę w ustalaniu wysokości odszkodowania.

Jaki jest koszt wytoczenia powództwa?

Koszt wytoczenia powództwa różni się w zależności od tzw. wartości przedmiotu sporu (tzw. wps), która to wartość stanowi całkowitą kwotę pieniężną dochodzoną od pozwanego (firmy ubezpieczeniowej).

Ile kosztuje sprawa cywilna o odszkodowanie (zadośćuczynienie)?

Rozstrzyganie w sądzie sprawy cywilnej w Polsce jest płatne, dlatego też należy być przygotowanym na pewne wydatki. Część z tych kosztów należy ponieść z góry, inne mogą pojawić się w trakcie procesu.

Opłata od pozwu -koszt sprawy cywilnej o odszkodowanie w 2024r.

Mając określoną wartość naszych roszczeń oraz napisany pozew powinniśmy go opłacić. Opłata ta nowi nazwę „wpisu sądowego”. Numer rachunku jest podany na stronie sądu, który będzie rozpatrywał naszą sprawę.

Kwota opłaty wpisu sądowego, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi:

 1. do 500zł wpłacamy 30zł
 2. ponad 500 złotych do 1500 złotych -wpłacamy 100 złotych;
 3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych -wpłacamy 200 złotych;
 4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych -wpłacamy 400 złotych;
 5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych -wpłacamy 500 złotych;
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych -wpłacamy 750 złotych;
 7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych -wpłacamy 1000 złotych.
 8. Ponad 20 000 tysięcy złotych wynosi 5% wartości sprawy, lecz nie więcej niż 200 000zł

Dobrze jest wykonać przelew, a do pozwu załączyć potwierdzenie jego wykonania – wtedy urzędnicy sądowi nie będą musieli szukać naszej opłaty w swoim systemie.

Do tego musimy zapłacić 17zł za pełnomocnictwo udzielone prawnikowi, który będzie nas reprezentował.

Zwolnienie z kosztów sądowych- koszt sprawy cywilnej o odszkodowanie

Nie zawsze osoby poszkodowane mogą pozwolić sobie na opłacenie kosztów wpisu sądowego – szczególnie gdy ubezpieczyciel nic nie wypłacił, albo była to bardzo niewielka kwota. W takich przypadkach możemy złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Wniosek taki składa się na specjalnym formularzu. Opisujemy w nim szczegółowo nasz stan majątkowy: ile zarabiamy, ile potrzebujemy na życie, ile kosztuje nasze leczenie itp. Na tej podstawie sąd może zaakceptować nasz wniosek w całości, odrzucić go lub uwzględnić tylko w części. Pamiętajmy, iż zwolnienie z kosztów w większości przypadków oznacza jedynie, iż nie są one jedynie pobierane z góry. Oczywiście zdarzają się takie rozstrzygnięcia, w których koszty przechodzą na Skarb Państwa, lecz dzieje się to sporadycznie i z reguły strona przegrywająca musi je uregulować.

W trakcie procesu -zaliczka na opinię biegłego

W Polsce, aby sąd mógł zadecydować o odszkodowaniu w danej sprawie, musi posiłkować się wiedzą specjalistów- lekarzy specjalistów, rzeczoznawców itp. W pozwie z reguły wnosimy o jednego lub o kilku biegłych, którzy wydadzą opinie co do naszego stanu zdrowia  następstw powypadkowych czy też kosztów naprawy auta.

Wysokość zaliczki na opinię biegłego

Jeżeli nie zostaliśmy zwolnieni z kosztów sądowych, wtedy otrzymamy postanowienie, iż w czasie kilku/kilkunastu dni musimy wpłacić zaliczkę na opinie biegłych. Koszt takiej zaliczki to z reguły od kilkuset do kilku tysięcy złotych. O wysokości zaliczki decyduje sąd.

Dlaczego jest to zaliczka, a nie opłata za opinię?

Otóż wynagrodzenie biegłego zależy także od czasu, jaki musiał przeznaczyć na opracowanie opinii. Zatem dopiero po wykonaniu tej pracy biegły przedkłada dokument sądowi wraz z rachunkiem i rozliczeniem liczby godzin.

Złożenie sprawy w sądzie- zgromadzone dowody w sprawie

Postępowanie przed Sądem Cywilnym związane jest z tzw. prekluzją dowodową. Oznacza to, iż strony zobowiązane są – pod rygorem pominięcia – składać wszystkie wiadome im twierdzenia czy dowody już w pozwie i w odpowiedzi na pozew. Chowanie „asa w rękawie” prawie do końca postępowania nie będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ Sąd potraktuje to jako zbędne przedłużanie postępowania i oddali wniosek o złożenie dodatkowych dowodów.

Sprawa sądowa na wokandzie- przez Internet lub w budynku sądu

Obecnie duża część spraw cywilnych odbywa się zdalnie – przy użyciu łączy komputerowych, Jeżeli, któraś ze stron nie ma takiej możliwości, wtedy może przyjechać i może brać udział osobiście w budynku sądu.

Przesłuchanie świadków

W trakcie postępowania Sąd może chcieć przesłuchać świadków np. z powodu wystąpienia wypadku, procesu leczenia, rozmiaru szkody, dolegliwości, jakie poszkodowany odczuwa w wyniku zdarzenia czy opieki nad osobą poszkodowaną. Zazwyczaj świadkami są osoby z rodziny, przyjaciele lub sąsiedzi, którzy znali osobę poszkodowaną przed wypadkiem. Wystąpienie przed Sądem wywołuje ogromny stres, jednak zeznawanie zgodnie z prawdą, zwięźle i na temat na pewno nakreśli Sądowi szerszy pogląd na całą sprawę.

Biegli sądowi a sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

W przypadku roszczeń związanych z wypadkiem drogowym, aby skutecznie dochodzić należnych świadczeń, warto wnioskować o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, który oceni następstwa danego wypadku.

Biegli sądowi- uszczerbek na zdrowiu

Opinie takie są najczęściej sporządzane specjalistów z zakresu ortopedii, traumatologii, neurologii czy zdrowia psychicznego. Biegłymi z reguły są lekarze specjaliści, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą ocenią uszczerbek na zdrowiu i jego następstwa w dalszym życiu poszkodowanego. Biegli swoją opinię opierają na badaniu poszkodowanego i analizie zebranej w sprawie dokumentacji medycznej.

Biegli sądowi- pojazdy, maszyny i urządzenia

Opinie dotyczące wycen, uszkodzeń wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń są sporządzane przez rzeczoznawców technicznych specjalizujących się w konkretnym obszarze wiedzy technicznej, budowy maszyn itp.

Biegli sądowi- uszkodzenia budynków po pożarach i zalaniach

W takim przypadku powoływani są najczęściej biegli specjalizujący się w pracach budowlanych, umiejący kosztorysować oraz poprawnie wyliczyć nakłady na odtworzenie stanu sprzed pożaru/zalania.

Czas sporządzenia opinii przez biegłego

Czas, w jakim biegły powinien sporządzić opinię, nie jest ustawowo określony i może trwać nawet do kilku miesięcy. Z wydaniem profesjonalnej, pełnej opinii wiąże się konieczność zapoznania się z obszerną dokumentacją sprawy, przeprowadzeniem badań poszkodowanego i w końcu samym sporządzeniem opinii. Po otrzymaniu opinii, poszkodowanemu przysługuje prawo do ustosunkowania się do twierdzeń w niej zawartych, a także ewentualnie do jej zakwestionowania i wnoszenia o wydanie opinii uzupełniającej, bądź opinii wydanej przez innego biegłego.

Wyrokowanie

Wysokość przyznanego odszkodowania czy zadośćuczynienia zależy tylko od Sądu, dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe przygotowanie się do sprawy. Należy zwrócić uwagę na jakość zebranych dowodów, a mając doświadczenia ocenić ich przydatność w postępowaniu. Należy także dobrać świadków, którzy będą chcieli zeznawać w naszej sprawie.

Odwołanie od wyroku (apelacja)

Postępowanie kończy się wydaniem wyroku, który może nie być satysfakcjonujący dla jednej ze stron (szczególnie tej przegrywającej).

Kto wnosi apelację?

Najprościej można powiedzieć, że apelację wnosi strona, która jest niezadowolona z rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Sąd nie może zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, chyba że wniosła ją strona przeciwna.

Uzasadnienie wyroku

Aby dowiedzieć się dlaczego sąd zawyrokował w ten a nie inny sposób, należy wnioskować o uzasadnienie wyroku. Dzięki temu- znając podstawy wyrokowania można napisać apelację od wyroku.

Czas na złożenie wniosku o uzasadnienie

W terminie tygodniowym od otrzymania wyroku strony sporu mogą złożyć wniosek o sporządzenie takiego uzasadnienia.

Opłata za sporządzenia uzasadnienia

Aby sąd napisał uzasadnienie należy wpłacić 100zł na rachunek sądu.

Czas oczekiwania na uzasadnienie

W większości przypadków sąd pisze uzasadnienie w terminie dwutygodniowym.

Jak jest czas na złożenie odwołania od wyroku?

Po otrzymaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, w terminie dwutygodniowym, stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji od wyroku Sądu I instancji.

Który sąd będzie rozpatrywał apelację?

W zależności od tego, czy sprawę wcześniej badał Sąd Rejonowy, czy Okręgowy, sądem odwoławczym będzie odpowiednio Sąd Okręgowy lub Sąd Apelacyjny.

Jak długo trwa sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku?

Czas postępowania zależy od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, ale także od ilości spraw złożonych do konkretnego sądu. Realistycznie powinniśmy przyjąć, iż obecnie dochodzenie odszkodowania trwa nawet kilka lat.

Współpraca z kancelarią Advoco

Chcesz uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w sądzie?

Zadzwoń!

Prawnicy Advoco od wielu lat specjalizują się w prowadzeniu spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia.

Prowadzimy sprawy w całej Polsce.

Zespół Advoco.

Przepisy: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2023-1144-t-j,17216873.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *