sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Jako działająca od wielu lat kancelaria odszkodowawcza zauważamy, iż w większości przypadków odszkodowanie bądź zadośćuczynienie przyznane przez ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego jest dla poszkodowanych zbyt niskie. W takiej sytuacji można złożyć pozew do sądu przeciwko ubezpieczycielowi z żądaniem adekwatnej rekompensaty. Oczywiście można próbować negocjować z ubezpieczycielem zwiększenie kwoty przyznanego świadczenia podpisując ugodę, jednak wiąże się to także z zrzeczeniem się wszystkich pozostałych roszczeń. W wielu przypadkach jest to rozwiązanie niezbyt korzystne, bowiem w trakcie długotrwałego leczenia może okazać się, że osoba poszkodowana będzie wymagała dodatkowej pomocy medycznej, kosztownej rehabilitacji czy renty na zwiększone potrzeby. Podpisując taką ugodę można zamknąć sobie drogę dochodzenia dodatkowych świadczeń, dlatego proponujemy podjąć tego typu decyzję po gruntownym przemyśleniu sprawy.

Czytaj więcej: Czy warto podpisywać ugodę?

Postępowanie likwidacyjne – przyjęcie odpowiedzialności przez ubezpieczyciela

Zanim złożymy sprawę do sądu, należy odpowiednio poinformować ubezpieczyciela o naszych roszczeniach. Każdorazowo ubezpieczyciel sprawdzając swoją odpowiedzialność za zdarzenie rozpocznie od sprawdzenia dokumentów ze sprawy karnej w której była badania wina sprawcy.

Czytaj więcej: Sprawa karna po wypadku

Jeżeli ubezpieczyciel sprawcy w trakcie trwania postępowania likwidacyjnego przyznał poszkodowanemu jakiekolwiek świadczenie, to tym samym przyjął swoją odpowiedzialność. Dzięki temu w trakcie postępowania przed Sądem cywilnym nie będzie mógł próbować uchylić się od odpowiedzialności.

Który sąd rozpatrzy moją sprawę? Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Powództwo dla odszkodowań samochodowych wytacza się przed Sądem w miejscu naszego zamieszkania. Ewentualnie pozew można także złożyć do sądu właściwego dla miejsca wypadku.

Pozew – o co wnioskujemy?

Pozew jest każdorazowo konstruowany w odniesieniu do konkretnej sytuacji życiowej osoby poszkodowanej oraz następstw powypadkowych. Możemy zazwyczaj wnioskować o odszkodowania powypadkowe, rentę i zadośćuczynienie.

Jakiej kwoty żądać w pozwie ? Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Wiele osób pyta nas, jakiej kwoty powinni żądać w pozwie. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy ona od wielu czynników: m.in. wieku osoby poszkodowanej, jej stanu zdrowia czy też roli rodzinnej i społecznej. Warto również każdorazowo skonsultować się z lekarzem co do potencjalnych skutków danego urazu w przyszłości. Nawet w dwóch sprawach, które sprawiają wrażenie identycznych, mogą zapaść odmienne wyroki.

Pozew – dokumenty potrzebne do jego napisania

Dokumenty zależą od konkretnej sytuacji. Zazwyczaj są one następujące:

– pełna dokumentacja medyczna poszkodowanego (w tym wyniki badań, skierowań, opisów, opinii, płyt CD itp.);

– notatka policyjna z miejsca zdarzenia;

– odpis wyroku Sądu Karnego;

Sąd Cywilny związany jest prawomocnym wyrokiem Sądu Karnego, postępowanie ograniczyłoby się jedynie do określenia wysokości należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia, bez konieczności badania odpowiedzialności sprawcy;

– dotychczasowe decyzje wydane przez ubezpieczyciela;

– orzeczenia wydane np. przez ZUS;

– paragony, rachunki, faktury za zakup leków, sprzętu medycznego, konsultacje lekarskie czy paliwa na dojazdy do placówek medycznych;

– oświadczenia osób najbliższych wskazujące na ich opiekę nad poszkodowanym;

– umowę o pracę bądź oświadczenie pracodawcy w przypadku dochodzenia utraconych zarobków.

 

Wszelkie powyższe dokumenty stanowić będą dowody w toku prowadzonego postępowania przed Sądem.

Dowody przed sądem

Pozew powinien zawierać precyzyjnie sformułowane wnioski dowodowe oraz określone żądanie co do kwot, jakich oczekuje poszkodowany tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy, odszkodowania czy też wyliczenia kosztów opiekowania się poszkodowanym przez osoby trzecie.

Dowody w postępowaniu mogą być osobowe: np. zeznania osoby poszkodowanej lub jej rodziny, a także rzeczowe: czyli dokumentacja medyczna, zaświadczenia, faktury czy paragony. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż koszty opieki nie muszą być udokumentowane rachunkami. Zazwyczaj opiekę sprawuje najbliższa rodzina, dlatego takie starania również powinny być wzięte pod uwagę w ustalaniu wysokości odszkodowania.

Jaki jest koszt wytoczenia powództwa?

Koszt wytoczenia powództwa różni się w zależności od tzw. wartości przedmiotu sporu (tzw. wps), która to wartość stanowi całkowitą kwotę pieniężną dochodzoną od pozwanego (ubezpieczalni).

Czytaj więcej: Koszty sprawy cywilnej o odszkodowanie

Zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych

Jeżeli jednak poszkodowany nie jest w stanie uiścić wpisu sądowego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. Zwolnienie takie oznacza, że do końca postępowania powód nie będzie musiał płacić żadnych dodatkowych koszów, a więc spłaci je strona przegrywająca, ewentualnie Sąd obciąży nimi Skarb Państwa. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku opłaty od apelacji: czasem zdarza się iż sąd zwalnia z opłat w części np. zwalnia z opłat wyższych niż dana kwota np. 500 lub 800 zł.

Złożenie sprawy w sądzie

Postępowanie przed Sądem Cywilnym związane jest z tzw. prekluzją dowodową. Oznacza to, iż strony zobowiązane są – pod rygorem pominięcia – składać wszystkie wiadome im twierdzenia czy dowody już w pozwie i odpowiedzi na pozew. Chowanie „asa w rękawie” prawie do końca postępowania nie będzie dobrym rozwiązaniem, bowiem Sąd potraktuje to jako zbędne przedłużanie postępowania i oddali wniosek o złożenie dodatkowych dowodów.

Przesłuchanie świadków

W trakcie postępowania Sąd może chcieć przesłuchać świadków np. z powodu wystąpienia wypadku, procesu leczenia, rozmiaru szkody, dolegliwości jakie poszkodowany odczuwa w wyniku zdarzenia czy opieki nad osobą poszkodowaną. Zazwyczaj świadkami są osoby z rodziny, przyjaciele lub sąsiedzi, którzy znali osobę poszkodowaną przed wypadkiem. Wystąpienie przed Sądem wywołuje ogromny stres, jednak zeznawanie zgodnie z prawdą, zwięźle i na temat na pewno nakreśli Sądowi szerszy pogląd na całą sprawę.

Biegli sądowi a sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

W przypadku roszczeń związanych z wypadkiem, aby skutecznie dochodzić należnych świadczeń, warto wnioskować o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, który oceni następstwa danego wypadku.

Biegli sądowi- uszczerbek na zdrowiu

Opinie takie są najczęściej sporządzane specjalistów z zakresu ortopedii, traumatologii, neurologii czy zdrowia psychicznego. Biegłymi z reguły są lekarze specjaliści, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą ocenią uszczerbek na zdrowiu i jego następstwa w dalszym życiu poszkodowanego. Biegli swoją opinię opierają na badaniu poszkodowanego i analizie zebranej w sprawie dokumentacji medycznej.

Biegli sądowi- pojazdy, maszyny i urządzenia

Opinie dotyczące wycen, uszkodzeń wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń są sporządzane przez rzeczoznawców technicznych specjalizujących się w konkretnym obszarze wiedzy technicznej, budowy maszyn itp.

Biegli sądowi- uszkodzenia budynków po pożarach i zalaniach

W takim przypadku powoływani są najczęściej biegli specjalizujący się w pracach budowalnych, umiejący kosztorysować oraz poprawnie wyliczyć nakłady na odtworzenie stanu z przed pożaru/zalania.

Czas sporządzenia opinii

Czas, w jakim biegły powinien sporządzić opinię, nie jest ustawowo określony i może trwać nawet do kilku miesięcy. Z wydaniem profesjonalnej, pełnej opinii wiąże się konieczność zapoznania się z obszerną dokumentacją sprawy, przeprowadzeniem badań poszkodowanego i w końcu samym sporządzeniem opinii. Po otrzymaniu opinii, poszkodowanemu przysługuje prawo do ustosunkowania się do twierdzeń w niej zawartych, a także ewentualnie do jej zakwestionowania i wnoszenia o wydanie opinii uzupełniającej, bądź opinii wydanej przez innego biegłego.

Wyrokowanie

Wysokość przyznanego odszkodowania czy zadośćuczynienia zależy tylko od Sądu, dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe przygotowanie się do sprawy. Należy zwrócić uwagę na jakość zebranych dowodów, oraz mając doświadczenia ocenić ich przydatność w postępowaniu. Należy także dobrać świadków, którzy będą chcieli zeznawać w naszej sprawie.

Odwołanie od wyroku

Postępowanie kończy się wydaniem wyroku, który może nie być satysfakcjonujący dla jednej ze stron (szczególnie tej przegrywającej).

W terminie tygodniowym od otrzymania wyroku strony sporu mogą złożyć wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia. Po otrzymaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie dwutygodniowym, stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji (potocznie zwanej odwołaniem) od wyroku Sądu I instancji. W zależności od tego, czy sprawę badał Sąd Rejonowy czy Okręgowy, sądem odwoławczym będzie odpowiednio Sąd Okręgowy lub Sąd Apelacyjny. Najprościej można powiedzieć, że apelację wnosi strona, która jest niezadowolona z rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Sąd nie może zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, chyba że wniosła ją strona przeciwna.

Jak długo trwa sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku?

Dochodzenie odszkodowań należnych roszczeń przed Sądem nie jest proste. Czas postępowania zależy od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, ale także od ilości spraw złożonych do konkretnego sądu. Realistycznie powinniśmy przyjąć, iż obecnie jest to kilka lat.

Mając dobrego prawnika, pomimo skomplikowanej procedury dochodzenia roszczeń, warto zawalczyć o to co jest nam należne. W ten sposób postępując jesteśmy w stanie otrzymać należne zadośćuczynienie za naszą krzywdę. Prawnicy Advoco mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw w sądach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.