Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » kancelaria odszkodowawcza, prawnik » Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku
sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

W większości przypadków uzyskana rekompensata przyznana dobrowolnie przez ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego jest niższa niż kwota, która jest przyznawana w sądzie.

Oczywiście można próbować negocjować z ubezpieczycielem zwiększenie kwoty przyznanego świadczenia, podpisując ugodę, jednak wiąże się to także ze zrzeczeniem się wszystkich pozostałych roszczeń. Podpisując taką ugodę, można zamknąć sobie drogę do dalszego dochodzenia odszkodowania, dlatego proponujemy podjąć tego typu decyzję po gruntownym przemyśleniu sprawy.

Postępowanie likwidacyjne – przyjęcie odpowiedzialności przez ubezpieczyciela

Gdy złożyliśmy wniosek o wypłatę odszkodowania po wypadku, ubezpieczyciel ma obowiązek wszcząć tzw. postępowanie likwidacyjne, czyli zweryfikować zdarzenia pod kątem swojej odpowiedzialności oraz wypłaty należnego odszkodowania.

Po zakończeniu postępowania otrzymamy decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty. Każdorazowo firma ubezpieczeniowa sprawdzając swoją odpowiedzialność za zdarzenie, rozpocznie od weryfikacji dokumentów ze sprawy karnej, w której była badania wina sprawcy.

Jeżeli ubezpieczyciel sprawcy w trakcie trwania postępowania likwidacyjnego przyznał poszkodowanemu jakiekolwiek świadczenie, to tym samym przyjął swoją odpowiedzialność. Dzięki temu w trakcie postępowania przed Sądem cywilnym nie będzie próbować uchylić się od odpowiedzialności.

Odwołanie od decyzji lub sprawa sądowa

Jeżeli otrzymaliśmy decyzję z zakładu ubezpieczeń, która nas nie satysfakcjonuje, mamy dwie drogi: napisać odwołanie od decyzji lub skierować sprawę do sądu.

Który sąd rozpatrzy moją sprawę? Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Powództwo dla odszkodowań komunikacyjnych wytacza się przed Sądem w miejscu naszego zamieszkania. Ewentualnie pozew można także złożyć do sądu właściwego dla miejsca wypadku samochodowego.

Pozew w sprawie cywilnej–o co wnioskujemy?

Pozew jest każdorazowo konstruowany w odniesieniu do konkretnej sytuacji życiowej osoby poszkodowanej oraz następstw powypadkowych. Możemy zazwyczaj wnioskować o odszkodowania powypadkowe, rentę i zadośćuczynienie.

Jakiej kwoty żądać w pozwie?

Wiele osób pyta nas, jakiej kwoty powinni żądać w pozwie. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy ona od wielu czynników: m.in. wieku osoby poszkodowanej, jej stanu zdrowia czy też roli rodzinnej i społecznej. Warto również każdorazowo skonsultować się z lekarzem co do potencjalnych skutków danego urazu w przyszłości. Nawet w dwóch sprawach, które sprawiają wrażenie identycznych, mogą zapaść odmienne wyroki.

Pozew – dokumenty potrzebne do jego napisania

Dokumenty zależą od konkretnej sytuacji. Zazwyczaj są one następujące:

  • pełna dokumentacja medyczna osoby poszkodowani (w tym wyniki badań, skierowań, opisów, opinii, płyt CD itp.);
  • notatka policyjna z miejsca zdarzenia;
  • odpis wyroku Sądu Karnego;
  • dotychczasowe decyzje wydane przez ubezpieczyciela;
  • orzeczenia wydane np. przez ZUS;
  • paragony, rachunki, faktury za zakup leków, sprzętu medycznego, konsultacje lekarskie czy paliwa na dojazdy do placówek medycznych;
  • oświadczenia osób najbliższych wskazujące na ich opiekę nad poszkodowanym;
  • umowę o pracę bądź oświadczenie pracodawcy w przypadku dochodzenia utraconych zarobków.

Wszelkie powyższe dokumenty stanowić będą dowody w toku prowadzonego postępowania przed Sądem.

Dowody przed sądem

Pozew powinien zawierać precyzyjnie sformułowane wnioski dowodowe oraz określone żądanie co do kwot, jakich oczekuje poszkodowany tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy, odszkodowania czy też wyliczenia kosztów opiekowania się osobą poszkodowaną przez osoby trzecie.

Dowody w postępowaniu mogą być osobowe: np. zeznania osoby poszkodowanej lub jej rodziny, a także rzeczowe: czyli dokumentacja medyczna, zaświadczenia, faktury czy paragony. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż koszty opieki nie muszą być udokumentowane rachunkami. Zazwyczaj opiekę sprawuje najbliższa rodzina, dlatego takie starania również powinny być wzięte pod uwagę w ustalaniu wysokości odszkodowania.

Jaki jest koszt wytoczenia powództwa?

Koszt wytoczenia powództwa różni się w zależności od tzw. wartości przedmiotu sporu (tzw. wps), która to wartość stanowi całkowitą kwotę pieniężną dochodzoną od pozwanego (ubezpieczalni).

Czytaj więcej: Koszty sprawy cywilnej o odszkodowanie

Zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych

Jeżeli jednak poszkodowany nie jest w stanie uiścić wpisu sądowego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. Zwolnienie takie oznacza, że do końca postępowania powód nie będzie musiał płacić żadnych dodatkowych koszów, a więc spłaci je strona przegrywająca, ewentualnie Sąd obciąży nimi Skarb Państwa. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku opłaty od apelacji: czasem zdarza się, iż sąd zwalnia z opłat w części np. zwalnia z opłat wyższych niż dana kwota np. 500 lub 800 zł.

Złożenie sprawy w sądzie

Postępowanie przed Sądem Cywilnym związane jest z tzw. prekluzją dowodową. Oznacza to, iż strony zobowiązane są – pod rygorem pominięcia – składać wszystkie wiadome im twierdzenia czy dowody już w pozwie i w odpowiedzi na pozew. Chowanie „asa w rękawie” prawie do końca postępowania nie będzie dobrym rozwiązaniem, bowiem Sąd potraktuje to jako zbędne przedłużanie postępowania i oddali wniosek o złożenie dodatkowych dowodów.

Sprawa sądowa na wokandzie- przez Internet lub w budynku sądu

Obecnie większość spraw cywilnych odbywa się zdalnie – przy użyciu łączy komputerowych, Jeżeli, któraś ze stron nie ma takiej możliwości, wtedy może przyjechać i może brać udział osobiście w budynku sądu.

Przesłuchanie świadków

W trakcie postępowania Sąd może chcieć przesłuchać świadków np. z powodu wystąpienia wypadku, procesu leczenia, rozmiaru szkody, dolegliwości, jakie poszkodowany odczuwa w wyniku zdarzenia czy opieki nad osobą poszkodowaną. Zazwyczaj świadkami są osoby z rodziny, przyjaciele lub sąsiedzi, którzy znali osobę poszkodowaną przed wypadkiem. Wystąpienie przed Sądem wywołuje ogromny stres, jednak zeznawanie zgodnie z prawdą, zwięźle i na temat na pewno nakreśli Sądowi szerszy pogląd na całą sprawę.

Biegli sądowi a sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

W przypadku roszczeń związanych z wypadkiem drogowym, aby skutecznie dochodzić należnych świadczeń, warto wnioskować o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, który oceni następstwa danego wypadku.

Biegli sądowi- uszczerbek na zdrowiu

Opinie takie są najczęściej sporządzane specjalistów z zakresu ortopedii, traumatologii, neurologii czy zdrowia psychicznego. Biegłymi z reguły są lekarze specjaliści, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą ocenią uszczerbek na zdrowiu i jego następstwa w dalszym życiu poszkodowanego. Biegli swoją opinię opierają na badaniu poszkodowanego i analizie zebranej w sprawie dokumentacji medycznej.

Biegli sądowi- pojazdy, maszyny i urządzenia

Opinie dotyczące wycen, uszkodzeń wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń są sporządzane przez rzeczoznawców technicznych specjalizujących się w konkretnym obszarze wiedzy technicznej, budowy maszyn itp.

Biegli sądowi- uszkodzenia budynków po pożarach i zalaniach

W takim przypadku powoływani są najczęściej biegli specjalizujący się w pracach budowlanych, umiejący kosztorysować oraz poprawnie wyliczyć nakłady na odtworzenie stanu sprzed pożaru/zalania.

Czas sporządzenia opinii

Czas, w jakim biegły powinien sporządzić opinię, nie jest ustawowo określony i może trwać nawet do kilku miesięcy. Z wydaniem profesjonalnej, pełnej opinii wiąże się konieczność zapoznania się z obszerną dokumentacją sprawy, przeprowadzeniem badań poszkodowanego i w końcu samym sporządzeniem opinii. Po otrzymaniu opinii, poszkodowanemu przysługuje prawo do ustosunkowania się do twierdzeń w niej zawartych, a także ewentualnie do jej zakwestionowania i wnoszenia o wydanie opinii uzupełniającej, bądź opinii wydanej przez innego biegłego.

Wyrokowanie

Wysokość przyznanego odszkodowania czy zadośćuczynienia zależy tylko od Sądu, dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe przygotowanie się do sprawy. Należy zwrócić uwagę na jakość zebranych dowodów, oraz mając doświadczenia ocenić ich przydatność w postępowaniu. Należy także dobrać świadków, którzy będą chcieli zeznawać w naszej sprawie.

Odwołanie od wyroku

Postępowanie kończy się wydaniem wyroku, który może nie być satysfakcjonujący dla jednej ze stron (szczególnie tej przegrywającej).

W terminie tygodniowym od otrzymania wyroku strony sporu mogą złożyć wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia. Po otrzymaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie dwutygodniowym, stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji (potocznie zwanej odwołaniem) od wyroku Sądu I instancji. W zależności od tego, czy sprawę badał Sąd Rejonowy, czy Okręgowy, sądem odwoławczym będzie odpowiednio Sąd Okręgowy lub Sąd Apelacyjny. Najprościej można powiedzieć, że apelację wnosi strona, która jest niezadowolona z rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Sąd nie może zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, chyba że wniosła ją strona przeciwna.

Jak długo trwa sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku?

Czas postępowania zależy od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, ale także od ilości spraw złożonych do konkretnego sądu. Realistycznie powinniśmy przyjąć, iż obecnie dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy trwa do kilku lat.

Mając dobrego prawnika świadczącego pomoc w odszkodowaniach pomimo skomplikowanej procedury dochodzenia roszczeń, mamy możliwość otrzymania należnej kwoty odszkodowania.

Wygranie sprawy z kancelarią Advoco

Szukasz pełnomocnika do sprawy o odszkodowanie?

Zadzwoń!

Prawnicy Advoco mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw w sądowych.

Prowadzimy sprawy w całej Polsce.

Zespół Advoco.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *