odszkodowanie za wypadek w pracy- dzielwczyna w kasku i stroju roboczym dzwoni telefonem

Wypadek w pracy część II

Świadczenia dla poszkodowanego pracownika

Z tytułu wypadku przy pracy pracownik może dochodzić jednorazowego odszkodowania z ZUS. ZUS wypłaca odszkodowanie, jeżeli pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Co to jest „stały uszczerbek na zdrowiu”? Otóż stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie czynności organizmu, które nie rokuje poprawy np. utrata palca, niedowład ręki. Natomiast „długotrwały uszczerbek na zdrowiu” zostanie orzeczony, jeżeli wypadek przy pracy spowodował utratę sprawności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy.

Określenie wysokości jednorazowego odszkodowania uzależnione jest od ustaleń lekarza orzecznika ZUS który ocenia, jaki jest procent uszczerbku na zdrowiu. Obecnie za 1 % uszczerbku na zdrowiu obowiązuje stawka 809 zł.

Wypadek przy pracy – odpowiedzialność pracodawcy

W sytuacji, gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, może on dochodzić roszczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz roszczeń uzupełniających od pracodawcy.

Wobec tego, iż świadczenia wypłacane przez pracodawcę mają charakter uzupełniający, w pierwszej kolejności należy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty świadczeń odszkodowawczych, jeżeli świadczenia wypłacone z ZUS nie pokrywają całej szkody pracownika, a dzieje się tak bardzo często.

Poszkodowany pracownik może żądać od pracodawcy:

1) zadośćuczynienia, określonego na podstawie stwierdzonego przez lekarza uszczerbku na zdrowiu,

2) odszkodowania za szkodę majątkową np. za koszty leczenia, specjalnej opieki, utraconego zarobku, przyuczenia do nowego zawodu, dojazdów do lekarza,3) renty. Renta przysługuje pracownikowi, jeżeli na skutek wypadku przy pracy utracił on całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo gdy zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Zwiększone potrzeby poszkodowanego to np. koszty leczenia, wyjazdy do sanatorium, konieczność rehabilitacji itp.

Odpowiedzialność pracodawcy będzie miała miejsce, gdy można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków. Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy poparta musi być wykazaniem, iż w konkretnych okolicznościach praca została zorganizowana nieprawidłowo, co doprowadziło do wypadku, a realnie zagrożenia przy jej wykonaniu nie zostały rozpoznane przez pracodawcę.

Aby wystąpić z roszczeniem do pracodawcy, muszą zostać spełnione poniższe przesłanki:

a) wystąpiła szkoda (np. obrażenia ciała u pracownika),

b) szkoda powstała na skutek zawinionego przez pracodawcę zaniechania, np. brak szkolenia BHP, lub wykonywania pracy na uszkodzonej maszynie;

– pomiędzy punktami a i b istnieje związek przyczynowy np. jeżeli obrażenia ciała powstały na skutek wykonywania pracy na tej uszkodzonej maszynie.

Advoco posiada duże doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań z ubezpieczeń firmowych pracodawców. Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *