Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie za wypadek w pracy » Wypadek w rolnictwie – kiedy przysługuje odszkodowanie z KRUS?
wypadek w rolnictwie, przewrócony traktor

Wypadek w rolnictwie – kiedy przysługuje odszkodowanie z KRUS?

Wypadek w rolnictwie

Obecnie kończy się czas zbiorów, dlatego jako podsumowanie opiszemy dzisiaj komu należy się odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Co uznajemy za wypadek w rolnictwie?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznych rolników „za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności.”

W jakim miejscu?

Aby zdarzenie zostało uznane za wypadek w rolnictwie musi do niego dojść w następujących okolicznościach:

1) na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony (rolnik) prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub
2) w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, albo w drodze powrotnej, lub
3) podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
4) w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3, albo w drodze powrotnej.

Widzimy zatem, iż właśnie powiązanie z działalnością rolniczą jest kluczową okolicznością pozwalającą na otrzymanie odszkodowania powypadkowego.

Jak ubiegać się o odszkodowanie? – wypadek w rolnictwie

Jeżeli doszło do wypadku w rolnictwie poszkodowany lub inne osoby powinny:

• zabezpieczyć miejsce i przedmioty związane z wypadkiem- nie wyrzucać ich i nie niszczyć;
• w miarę możliwości sfotografować miejsce zdarzenia i uszkodzone przedmioty;
• zebrać dane świadków wypadku i odebrać od nich spisane oświadczenia o wystąpieniu zdarzenia ( co robili, co widzieli, jaki był przebieg zdarzenia) dopóki jest sprawa „świeża”, ponieważ gdy emocje opadną część świadków niestety może się wycofać.
• zbierać całą posiadaną dokumentację leczenia;

Kiedy i jak zgłaszać wypadek do KRUS?

Wypadek powinniśmy zgłosić wypadek najbliższej placówce terenowej KRUS nie później niż 6 miesięcy od dnia wypadku. Zgłoszenie wypadku winno być dokonane na formularzu KRUS SR-23.

Komu należy się odszkodowanie z KRUS?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje: ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, oraz członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Kiedy mogą odmówić?- wypadek w rolnictwie

O jednorazowe odszkodowanie nie można ubiegać się jeżeli poszkodowany spowodował wypadek umyślnie. A także gdy wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu lub sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Przesłanką otrzymania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku w rolnictwie jest powstanie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jak jest różnica pomiędzy stałym a długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu?

Stałym uszczerbkiem na zdrowiu jest takie naruszenie sprawności organizmu, które nie rokuje poprawy.  Uznaje się, że w świetle obecnej wiedzy medycznej nie ma szans na powrót do stanu zdrowia z przed wypadku. Natomiast długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy. Jednak które z czasem może ulec poprawie. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu przyznaje się proporcjonalnie do określonego przez lekarza z komisji procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją KRUS możemy się od niej odwołać. Advoco ma dużo doświadczenie w obsłudze zdarzeń rolniczych. Zapraszamy do kontaktu !

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *