Wypłata odszkodowania. Część 1

W dzisiejszym artykule wyjaśnimy wiele wątpliwości związanych z wypłatą odszkodowania za wypadek, przywołując m.in. ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, zwracając uwagę na kwestię ustalenia sprawcy czy udowodnienie poniesionej straty. Zapraszamy do lektury.

Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Z założenia odszkodowanie ma chociaż częściowo zrekompensować straty poniesione przez nas w wyniku wypadku. Bardzo często zdarza się jednak, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub wypłaca znacznie niższą od oczekiwanej kwotę. W jakich przypadkach zakład ubezpieczeń najczęściej odmawia wypłaty świadczenia i co można zrobić, by uzyskać należne odszkodowanie?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu przysługuje w przypadku wyrządzenia szkody, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za stratę poniesioną w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą: przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego oraz podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Ustalenie sprawcy wypadku

Najważniejszym warunkiem wypłaty odszkodowania jest zawiadomienie ubezpieczyciela o wypadku oraz przedstawienie dowodów potwierdzających poniesienie szkody. Niestety nie zawsze jest to gwarancją uzyskania świadczenia.

Podstawą do wypłaty odszkodowania jest jednoznaczne ustalenie sprawcy zdarzenia. Jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności w jego wskazaniu lub okaże się to niemożliwe, wówczas zakład ubezpieczeniowy może wydać decyzję odmowną. Pewnym pocieszeniem może być jednak fakt, że w takich przypadkach odszkodowanie może zostać wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Udowodnij poniesioną stratę

Z odmową wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszeniem możemy mieć też do czynienia, gdy szkoda nie zostanie przez nas odpowiednio udowodniona. Co to oznacza? Roszczenie musi być właściwie sformułowane i zawierać wszelką dokumentację potwierdzającą poniesione straty materialne i niematerialne.

Przykładowo, jeśli osoba poszkodowana w wypadku zgłosiła roszczenia dotyczące odniesionych obrażeń ciała, ale nie przedstawiła żadnej dokumentacji medycznej potwierdzające doznane urazy czy przebieg leczenia, jest niemal pewne, że zakład ubezpieczeniowy nie wypłaci odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.