Wypłata odszkodowania. Część 2

W dzisiejszym artykule kontynuujemy kwestię wypłaty odszkodowania, koncentrując się na sytuacjach odmowy, co jest dość częstą praktyką ze strony ubezpieczyciela. Jak reagować w takiej sytuacji? Jak nie dopuścić do takiego rozwoju sprawy? Kiedy sprawca jest zobowiązany do zwrotu wypłaconego odszkodowania? Spieszymy ze szczegółowym wyjaśnieniem.

Kiedy ból przychodzi później

Do rzadkości nie należą jednak przypadki, w których mimo udowodnienia i rzetelnego udokumentowania szkody ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia. Wówczas towarzystwo najczęściej powołuje się na brak związku przyczynowego między wypadkiem a zgłaszaną szkodą.

Najlepszym przykładem jest uraz występujący kilka dni po wypadku. Choć sytuacje, w których ból daje o sobie znać dopiero po upływie pewnego czasu są bardzo częste, ubezpieczyciel może zakwestionować związek między wypadkiem a odczuwanymi dolegliwościami. Co więcej, towarzystwo zazwyczaj przyjmuje, że zgłaszany w roszczeniu uraz mógł powstać w innych okolicznościach.

Inne powody odmowy wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciel często odmawia także wypłaty świadczenia, gdy na podstawie dostarczonej przez poszkodowanego dokumentacji stwierdzi brak trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Warto też wiedzieć, że zgodnie z zapisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń nie odpowiada również za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.

Kiedy sprawca musi zwrócić wypłacone odszkodowanie?

Istnieje kilka przypadków, w których ubezpieczyciel co prawda wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu, ale później występuje do sprawcy wypadku z tak zwanym regresem, czyli żądaniem zwrotu pieniędzy.

Do takiej sytuacji może dojść, gdy:

  • sprawca wyrządził szkodę umyślnie,
  • sprawca wyrządził szkodę po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
  • sprawca spowodował wypadek skradzionym wcześniej pojazdem,
  • w dniu zdarzenia sprawca nie miał uprawnień do kierowania pojazdem,
  • sprawca uciekł z miejsca wypadku,
  • w dniu zdarzenia sprawca nie miał ważnego OC (w tym przypadku z regresem występuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Decyzję ubezpieczyciela możemy zakwestionować odwołując się od niej lub wnioskując o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli towarzystwo nadal odmawia wypłaty, możemy wystąpić z oficjalną skargą. Jeśli podważamy podstawę merytoryczną stanowiska zakładu ubezpieczeń, możemy także zwrócić się o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych.

Jeśli żaden ze sposobów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, pozostaje nam już jedynie walka z ubezpieczycielem na drodze sądowej. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług firmy specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kancelaria Advoco, bazując na specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i ubezpieczeń oraz wieloletnim doświadczeniu, zapewnia swoim klientom profesjonalną opiekę na każdym etapie postępowania. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje w ich imieniu przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i dąży do wypłaty maksymalnego odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.