ciemy dzień, przechodzące po pasach nogi pieszych

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Przed nami 1 listopada. Z tego względu przypominamy, co przysługuje osobom bliskim zmarłego w wypadku.

Osoba, która w wyniku wypadku samochodowego straciła osobę bliską, może wystąpić o przyznanie zadośćuczynienia, odszkodowania od jego ubezpieczyciela bądź od sprawcy zdarzenia.

Osoby bliskie zmarłemu są uprawnione do ubiegania się o zadośćuczynienie/odszkodowanie gdy okazało się, że zmarły nie ponosi wyłącznej winy za spowodowanie wypadku albo był dzieckiem do lat 13. Odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny, np.: małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, a także osobom, które żyły w związkach nieformalnych. Zadośćuczynienie/odszkodowanie przysługuje nawet wtedy, gdy osoba zmarła przyczyniła się do wypadku tzn. np. jechała szybciej niż powinna, zamyślona weszła na jezdnię na czerwonym świetle itp.

Każdorazowo to ocena danej sytuacji wypadkowej przez biegłego pozwala na analizę całej sytuacji. Po analizie Państwa dokumentów jesteśmy każdorazowo w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy należy się Państwu jakieś odszkodowanie.

Do roku 2008 kodeks cywilny nie regulował odpowiedzialności sprawcy za szkodę spowodowaną utratą osoby bliskiej, co skrupulatnie wykorzystywały firmy ubezpieczeniowe. Dzięki uchwale Sądu Najwyższego, który jasno powiedział, że ofiarom sprzed 2008 r. roku należy się zadośćuczynienie za krzywdę i ból związany ze śmiercią bliskiej osoby, z takimi roszczeniami mogą występować bliscy zmarłego. Pamiętajmy, że w samym 1998 r. na polskich drogach zginęło ponad 7000 ludzi (wg statystyk Policji), w tej liczbie jest duża liczba osób, których bliscy nie otrzymali żadnej rekompensaty.

Roszczenie o naprawienie szkody powstałej po śmierci osoby bliskiej ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Poprzednio obowiązująca regulacja przewidywała dziesięcioletni okres przedawnienia. Co więcej, każda decyzja ubezpieczyciela dotycząca odmowy odszkodowania przerywa bieg przedawnienia (tzn. biegnie on od początku).

Rekompensatą za krzywdę jest zadośćuczynienie przyznawane jako jednorazowe świadczenie.
Każda sprawa jest jednak indywidualna, a wysokość przyznanego zadośćuczynienia zależy głównie od wykazania następstw, występujących po stracie osoby bliskiej. Czynniki te, to m.in.: długotrwałość cierpień i bólu po śmierci najbliższego, trauma, ogrom doznanego cierpienia; poczucie osamotnienia i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej.

Kto jest osobą bliską w rozumieniu prawa, nie jest do końca zdefiniowane. Decydują o tym każdorazowo faktyczne relacje pomiędzy osobami. Ponadto nie tylko zadośćuczynienie przysługuje osobom bliskim.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej a koszty pogrzebu

Poniesione przez rodzinę koszty pogrzebu, trumny itp. są zwracane osobie, która je poniosła. Dlatego też warto brać rachunki związane z pogrzebem. Analogicznie koszt nagrobka, także powinien być zrefundowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. Ponadto zwrot przysługuje za rachunki za odzież żałobną tradycyjnie noszoną na uroczystościach pogrzebowych, jak i w okresie żałoby, a także renta alimentacyjna. Renta alimentacyjna to jest renta płacona osobom bliskim, którym osoba zmarła dostarczała środków utrzymania. Może być to najbliższa rodzina (żona, dzieci, lecz także rodzice osoby zmarłej lub rodzeństwo). W przypadku gospodarstwa domowego, gdzie zmarły małżonek przynosił pensję do domu, wówczas renta jest wypłacana co miesiąc, a jej wysokość jest zależna od dochodów, jakie zmarły wnosił do gospodarstwa domowego. Powyższe składniki należy kwalifikować jako podstawowe świadczenia, których celem jest kompensata krzywdy, powstałej po stronie najbliższych osób zmarłego.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej a przebieg wypadku

Czasem osobom bliskim wydaje się, iż odszkodowanie (zadośćuczynienie) nie należy się, ponieważ zmarły w trakcie wypadku także popełnił błędy (np. przekroczył dozwoloną prędkość, będąc pasażerem, nie miał zapiętych pasów itp.). W takich przypadkach, owszem, zmarły przyczynił się do wypadku, jednak nie był jego sprawcą, co oznacza, iż odszkodowanie zostanie zmniejszone tylko o pewien procent – jednak cały czas należy się odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Brak ustalonego sprawcy wypadku

A co w sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a organy ścigania nie ustaliły sprawcy? Wiele razy słyszy się o potrąceniach pieszych, gdzie sprawca nie jest ustalony. W takiej sytuacji odszkodowanie także się należy – na takich samych warunkach, jak w sytuacjach, gdy sprawca jest znany. Wtedy to odpowiedzialność będzie ponosił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To UFG ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę w takim samym zakresie jak każdy ubezpieczyciel przy umowach ubezpieczenia OC. UFG odpowiada ponadto za szkody, w których sprawca nie posiadał ubezpieczenia OC.

Advoco ma duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań za śmierć osoby bliskiej.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.